De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Vestecontactdisclaimer
Aansprakelijkheid:
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering- Bestuurders en commissarissenaansprakelijkheid - CAR-verzekering - Landbouwmaterieelverzekering - Luchtvaartverzekering - Milieuaansprakelijkheidsverzekering - Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering - Werkmateriaalverzekering - Zeecascoverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
Korte omschrijving
De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is € 907.560 of hoger. Veelal geldt een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar.

Verdere specificatie
De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten (op z.g. MAS-voorwaarden).
Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Uitgesloten is ook schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Doelgroep
Alle beroepsbeoefenaren/ondernemers en ondernemingen in Nederland.

Premie
De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.
De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.

Bijzonderheden
De meeste AVB's dekken alle schade die tijdens de verzekeringsduur is ontstaan. Dus ook de schade die pas jaren later aan het licht treedt (denk aan beroepsziekten als asbestuose, RSI en dergelijke). In 1996 is de AVB'96 geïntroduceerd, waarbij in principe alleen de tijdens de verzekeringsduur geclaimde schade is gedekt; dus ongeacht het moment waarop de schade is ontstaan. De AVB'96-voorwaarden zullen met grote waarschijnlijkheid op korte termijn voor alle AVB's gaan gelden.

omhoogomhoog

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Korte omschrijving
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Voor dit laatste - zeer wezenlijke - risico blijft het noodzakelijk een AVB te sluiten.

Verdere specificatie
Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag.
De beroepsaansprakelijkheidspolis biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaar die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Hij handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep.

Doelgroep
Vrije beroepsbeoefenaren (met name advocaten, artsen/specialisten, accountants en belastingconsulenten, notarissen, architecten, assurantietussenpersonen en makelaars o.g.)

Premie
De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf/de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies.

Bijzonderheden
Voor enkele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen gelden speciale samenwerkingsverbanden, zoals de BAVAM-pool (BAVAM staat voor Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering Voor Assurantietussenpersonen en Makelaars o.g.). Dit gebeurt enerzijds om de know-how te bundelen en anderzijds om onafhankelijk te blijven van de vaste relatie tussen een verzekeraar en de met hem samenwerkende tussenpersoon/makelaar.

omhoogomhoog

Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid
Korte omschrijving
De bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde voor vermogensschade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, als gevolg van verwijtbaar fout bestuur gedurende zijn zittingsperiode. Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen. Aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/of personen, is verzekerd krachtens een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Verdere specificatie

De laatste jaren is door nieuwe wetgeving de mogelijkheid om bestuurders en commissarissen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële gevolgen van fout bestuur verruimd. Zo traden in 1987 de Wet bestuurdersaansprakelijkheid en de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement in werking. Deze, en andere specifieke regels omtrent aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen vinden we voornamelijk in boek 2 BW. Daarnaast kan de persoonlijke aansprakelijkheid voortvloeien uit het gemene recht, zoals artikel 162 van boek 6 BW. De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder en/of commissaris. Het gaat daarbij in beginsel om natuurlijke personen. De polis biedt gewoonlijk werelddekking, echter met uitzondering van aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en/of Australië. Niet alle fouten zijn verzekerd. Een aantal belangrijke dekkingsbeperkingen is:
- fouten die zijn gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering;
- milieuverontreiniging;
- ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerde(n) en/of derden;
- schade als gevolg van het niet tot stand brengen en/of in stand houden van een adequaat pakket verzekeringen ten behoeve van de rechtspersoon;
- aansprakelijkheid die uitsluitend is gebaseerd op boete-, garantie-, vrijwarings- of ander beding van gelijke strekking;
- rechtsvorderingen van een verzekerde op de rechtspersoon.

Doelgroep
Bestuurders en commissarissen van rechtspersonen. Daartoe worden ook gerekend degenen die het beleid van de rechtspersoon bepalen, voor zover zij in dienst zijn van de rechtspersoon. Anderen, zoals tweedegraadsbestuurders, kunnen zo nodig uitdrukkelijk worden meeverzekerd.

Premie
De premie is sterk afhankelijk van het aantal verzekerden, omvang, doelstellingen en complexiteit van de rechtspersoon. Voor het vaststellen van de premie is onder meer noodzakelijk dat jaarverslagen van de afgelopen drie jaar worden overgelegd.

Bijzonderheden
Hoewel de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en/of commissarissen is verzekerd, wordt de verzekering gesloten en betaald door de rechtspersoon. Het voltallige college van bestuurders dient te worden verzekerd. Bestuurders kunnen zich niet individueel verzekeren.

omhoogomhoog

CAR-verzekering
Korte omschrijving
De construction-all-risks-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). De polis kent een aantal rubrieken: voor het werk zelf, het hulpmaterieel, reeds bestaande eigendommen van de opdrachtgever, transport en aansprakelijkheid. Nagenoeg alle risico's, met uitzondering van catastrofe-achtige gebeurtenissen als oorlog en atoomkernreacties, zijn gedekt.

Verdere specificatie
De verzekering geeft een totaaldekking, waarbij alle bij de bouw betrokken partijen onder één polis verzekerd zijn (opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, architecten, installateurs, leveranciers enzovoort). Per rubriek geldt een verzekerd bedrag, waarbij het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de aanneemsom, doorgaans met nacalculatie.
Uitgesloten zijn de risico's van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden (eventueel daardoor ontstane verdere schade is wel gedekt), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld voor te late oplevering).

Doelgroep
Opdrachtgevers en aannemers. Vaak wordt de verzekering door de aannemer gesloten; voor aannemers en bouwbedrijven bestaan doorlopende CAR-verzekeringen, waarbij alle binnen de contractomschrijving vallende risico's automatisch zijn verzekerd.

Premie
Wordt per verzekering apart vastgesteld. De premie is afhankelijk van het te bouwen (of te renoveren) project, de bouwtermijn en de te verzekeren rubrieken. Risicobeoordeling vindt vaak plaats op basis van tekeningen, bestek en eventueel inspectie.
Er geldt altijd een eigen risico.

Bijzonderheden
De verzekering eindigt in beginsel bij oplevering. Het is mogelijk om een onderhoudstermijn mee te verzekeren. In dat geval is er ook dekking voor schade die pas na de onderhoudstermijn blijkt (maar tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt) en voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden in het kader van de onderhoudsverplichting.

omhoogomhoog

Landbouwmaterieelverzekering
Korte omschrijving
Deze verzekering geeft dekking tegen schade veroorzaakt aan of door landbouwmaterieel. De verzekering valt te splitsen in een aansprakelijkheidsdekking en een cascodekking. Deze verzekeringsvorm vertoont op veel punten gelijkenissen met de motorrijtuigenverzekering. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de eisen die de WAM stelt. Onder de cascodekking zijn dezelfde gevaren gedekt als onder een autopolis (nagenoeg alle van buitenkomende onheilen). Een beperkte cascodekking, zoals brand of brand/diefstal is mogelijk.

Verdere specificatie
Over het algemeen onderscheidt men landbouwmaterieel dat wordt ingezet voor het eigen bedrijf en landbouwmaterieel dat wordt ingezet bij bedrijven van derden (loonwerk). Een van de redenen dat landbouwmaterieel op motorrijtuigencondities wordt verzekerd en niet op werkmaterieelcondities, ligt in het feit dat dergelijk materieel regelmatig op de openbare weg komt en dus WAM-plichtig is; terwijl bij werkmaterieel veel meer het werkrisico speelt en juist het rijrisico van ondergeschikt belang is.
Uitgesloten blijft schade door catastrofe-achtige gebeurtenissen, zoals oorlogsituaties.

Doelgroep
Agrarische bedrijven (eigen bedrijf en loonwerkers).

Premie
De cascopremie is afhankelijk van de huidige nieuwwaarde van het object of van de dagwaarde (bij branddekking of brand/diefstaldekking). Het premiepromillage ligt voor het eigen bedrijf lager dan voor loonbedrijven. De aansprakelijkheidspremie is meestal een vast bedrag, afhankelijk van de hoogte van de huidige nieuwprijs. Hierbij valt te denkrn aan een premie van enkele honderden guldens per jaar. Voor de volledige cascodekking ligt de premie tussen de 1% en 2% van de huidige nieuwprijs.

Bijzonderheden
Een enkele keer wordt in de premiestelling nog onderscheid gemaakt tussen tractoren en werktuigen. Ook kan het voorkomen dat een cascodekking inclusief eigen gebrekschade tot de verzekeringsmogelijkheden behoort.

omhoogomhoog

Luchtvaartverzekering
Korte omschrijving
De luchtvaartverzekering dekt schade die met of aan het luchtvaartuig wordt toegebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen de cascodekking voor schade aan of verlies van het luchtvaartuig zelf en de aansprakelijkheidsdekking voor schade toegebracht aan inzittenden of andere derden.

Verdere specificatie
Voor de cascodekking geldt altijd een eigen risico. De hoogte is afhankelijk van het soort vliegtuig: voor kleine privévliegtuigen vanaf € 454 tot US $ 1.000.000 voor de grootste passagiersvliegtuigen. Voor het aansprakelijkheidsrisico zijn verschillende internationale verdragen van kracht. De belangrijkste zijn:

de Conventie van Warschau, die de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan vracht en letsel of dood van passagiers regelt;
de Conventie van Rome, die de aansprakelijkheid regelt voor schade aan goederen en personen op het aardoppervlak.
Doelgroep
Luchtvaartondernemingen en andere eigenaren van luchtvaartuigen, zoals passagiers- en vrachtvliegtuigen, foto-, reclame-, sport-, besproeiings-, zweefvliegtuigen, ULV's (ultra lichte vliegtuigen) en ballons.

Premie
Afhankelijk van soort en type luchtvaartuig, bouwjaar, nieuwwaarde en dagwaarde, doel waarvoor en gebied waar het gebruikt wordt.

Bijzonderheden
De kans op cumulatie van risico's is groot, omdat de grootste risico's (opstijgen en landen) zich voordoen op een relatief klein verzamelpunt van vliegtuigen. Bovendien leiden relatief kleine schades vaak tot hoge reparatiekosten. Internationale herverzekering is gebruikelijk.

omhoogomhoog

Milieuaansprakelijkheidsverzekering
Korte omschrijving
De milieuaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. Deze verzekering is daarmee een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De aansprakelijkheid voor schade door het plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).
Er moet voor een gedekte milieuaantasting sprake zijn van het rechtstreeks vanaf de verzekerde locatie vrijkomen van een milieugevaarlijke stof. De milieuschade op de verzekerde locatie zelf is op de milieuaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt.

Verdere specificatie
Oorzaak, ontstaan en melding van de milieuschade moeten binnen de verzekeringsduur vallen. De claim moet door de verzekeraar zijn ontvangen tijdens de verzekeringsduur. Er bestaat de mogelijkheid een termijn van één jaar bij te verzekeren. Binnen deze termijn heeft de verzekerde dekking voor door de verzekeraar ontvangen claims, die dan betrekking hebben op schades ontstaan tijdens de contractduur van de verzekering. Uitgesloten zijn milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen.

Doelgroep
Ondernemingen en organisaties die in de bedrijfsuitoefening met milieugevaarlijke of -belastende stoffen te maken hebben. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook scholen, horecaondernemingen, apothekers enzovoort.

Premie
De acceptatie- en premieberekeningsprocedures zijn geënt op de sector waarbinnen de kandidaat-verzekeringnemer zijn bedrijf uitoefent (agrarische sector; MKB; industriële sector; of gemeente/semi-overheid).

Bijzonderheden
Het risico van milieuschade is voor verzekeraars moeilijk te beoordelen en kan gepaard gaan met zeer hoge schadeclaims.
De milieu-aansprakelijkheidsverzekering kan door de verzekeraar worden ondergebracht bij het Milieu-aansprakelijkheidsverzekering-samenwerkingsverband (MAS-pool).
Het ligt in de bedoeling dat de milieuaansprakelijkheidsverzekering wordt vervangen door de milieuschadeverzekering, die ook milieuschade op de eigen locatie dekt.

omhoogomhoog

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
Korte omschrijving
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Of een vervoerder aansprakelijk is, is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationaal verdragen. In die nationale wetgeving en internationale verdragen komt naar voren wanneer de vervoerder altijd aansprakelijk is en voor welke schade-oorzaken hij zich juist mag vrijtekenen. Daarnaast gelden volgens deze regels doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid.

Verdere specificatie
Gezien het internationale karakter van transportverzekeringen worden de limieten van de aansprakelijkheidsbeperking uitgedrukt in Special Drawing Rights (SDR). De beperking van de aansprakelijkheid wordt vastgesteld middels een aantal SDR per kg of een aantal SDR per collo van hetgeen beschadigd is of verloren is gegaan. Schade aan of verlies van de vervoerde zaken veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vervoerder is van de verzekering uitgesloten. Indien hiervan sprake is, is de aansprakelijkheid van de vervoerder niet beperkt.

Doelgroep
Transportondernemingen die zelf het transport uitvoeren (eigenlijke vervoerder) of dit transport aan andere transporteurs overlaten (papieren vervoerder).

Premie
De premie is afhankelijk van het soort vervoer (over de weg, over zee of over binnenwater, per spoor of via de lucht) en het hiermee samenhangende rechtsregime. Bij het vervoer over de weg hanteert men een vast bedrag per ton laadvermogen, terwijl bij andere vervoersoorten de premie wordt berekend over de vrachtpenningen.

Bijzonderheden
Bij de aansprakelijkheid van de vervoerder spelen de vrachtbrief en het cognossement een belangrijke rol. De wijze waarop met deze documenten wordt omgegaan door de afzender, de vervoerder en de ontvanger van de vervoerde zaken is van grote invloed op de schaderegeling. In de vervoerdersaansprakelijkheidspolis wordt veelal clausule G23 opgenomen. In deze clausule is een minimum eigen risico en een maximale uitkering vastgelegd indien de gehele lading wordt gestolen, terwijl de vervoerder onzorgvuldig is geweest of zijn vervoermiddel onvoldoende beveiligd was.

omhoogomhoog

Werkmateriaalverzekering
Korte omschrijving
Deze verzekering dekt schade aan of met landmaterieel veroorzaakt. Veel verzekeraars maken gebruik van de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmaterieel 1991. Deze kent een rubriekenindeling: de rubriek aansprakelijkheid standaard (voldoet niet aan de eisen van de WAM en dekt geen letselschade), de rubriek aansprakelijkheid uitgebreid (voldoet aan de WAM-eisen), de rubriek casco standaard (dekking tegen van buitenkomende onheilen, exclusief eigen gebrek), de rubriek casco uitgebreid (inclusief eigen gebrekschade) en de rubriek schade aan andere zaken van verzekerde (subsidiaire dekking).

Verdere specificatie
Deze verzekering noemt men ook wel landmaterieelverzekering. Bij werkmaterieel kunt u denken aan graafmachines, laadschoppen, vorkheftrucks, laad- en loskranen, mobiele kranen, hoogwerkers en aannemersmateriaal. Uitgesloten is schade veroorzaakt door catastrofe-achtige gebeurtenissen, zoals overstroming, oorlog en atoomkernreacties en schade ontstaan terwijl het verzekerd object voor andere doeleinden werd gebruikt overeengekomen.
Uitgesloten onder de aansprakelijkheidsdekking is aansprakelijkheid voor schade aan de last/lading. Onder de cascodekking is uitgesloten schade door slijtage, onvoldoende onderhoud of zorg van verzekerde, grove schuld en schade uitsluitend aan de luchtbanden.

Doelgroep
Eigenaren van werkmaterieel (waaronder grondverzetbedrijven, wegenbouwers en aannemers).

Premie
De premie is een promillage van de huidige nieuwprijs van het object (zowel voor aansprakelijkheid als voor casco). Het promillage is afhankelijk van het soort object en het gebruik. Voor de cascodekking van objecten met een hoge nieuwprijs geldt veelal een eigen risico, evenals voor het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

Bijzonderheden
Niet iedere verzekeraar wil het heirisico meeverzekeren en als dit al gebeurt, zijn het eigen risico en de premie behoorlijk hoog.
Ook het diefstalrisico van klein aannemersmateriaal (waar onder minigravers) kan niet zonder meer verzekerd worden. In dergelijke gevallen wordt meestal verlangd dat een aantal preventieve maatregelen wordt genomen.

omhoogomhoog

Zeecascoverzekering
Korte omschrijving
De zeecascoverzekering dekt schade aan of door een zeeschip. Het verzekeren van zeecasco's is in belangrijke mate een Engelse aangelegenheid. Het afsluiten van zeecascoverzekeringen in Nederland vindt uitsluitend plaats op de assurantiebeurs. Het gaat daarbij in hoofdzaak om een klein deel van de vissersvloot. Alle andere zeecascoverzekeringen worden ondergebracht op de Engelse verzekeringsmarkt. In het algemeen is daardoor Engels recht van toepassing. Dat geldt zelfs voor de polis die op de Nederlandse verzekeringsmarkt wordt gebruikt: de Institute Standard Dutch Hull Form (ISDHF). De verzekeringsvoorwaarden die veelvuldig gebruikt worden, zijn de Institute Time Clauses Hulls (ITCH).

Verdere specificatie
De dekking volgens de ITCH is te splitsen in een cascodekking en een aansprakelijkheidsdekking. Onder de cascodekking is schade aan of verlies van het casco tegen van buitenkomende onheilen gedekt. Onder de aansprakelijkheidsdekking wordt uitsluitend directe aanvaringsschade (aanraking van schepen met elkaar) voor 75% vergoed; terwijl de schadevergoeding is gemaximeerd tot 75% van de verzekerde som op casco. Bij de aansprakelijkheidsdekking volgens de ISDHF is de regeling afwijkend. Naast directe aanvaringsschade is oneigenlijke aanvaringsschade (aanraking van schepen met andere objecten, geen schepen zijnde) volledig onder de polis gedekt tot maximaal de verzekerde som op het casco. Andere aansprakelijkheden kan een eigenaar van een zeeschip verzekeren onder een P&I-verzekering.

Doelgroep
Eigenaren van zeeschepen (rederijen) en anderen, die een zeeschip exploiteren.

Premie
De premie is afhankelijk van veel factoren en de berekening daarvan is een specialistische klus. Kenmerkend hierbij is dat bijna niets standaard is. Gezien de enorme verzekerde bedragen van zeecasco's zijn de eigen risico's ook aanzienlijk.

Bijzonderheden
In geval van aansprakelijkheid voor aanvaringsschade is er de mogelijkheid voor de eigenaar, gebruiker en nog een aantal andere personen, die op de een of andere manier bij de zeeonderneming betrokken zijn, om die aansprakelijkheid te beperken (op grond van internationale verdragen).

omhoogomhoog

logo Raia