De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Vestecontactdisclaimer
Bezittingen:
Binnenvaartcascoverzekering - Computerverzekering - Gebouwenverzekering - Inventarisverzekering - Landbouwmaterieelverzekering - Luchtvaartverzekering - Machinebreukverzekering -Milieuschadeverzekering - Paarden- en veeverzekering - Transportgoederenverzekering - Werkmaterieelverzekering - Zeecascoverzekering


Binnenvaartcascoverzekering


Korte omschrijving
De verzekering geschiedt op de condities van de Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 1991. Deze verzekering biedt dekking voor schade aan of verlies van het vaartuig, veroorzaakt door een van buiten aankomend onheil. Daarnaast is de aansprakelijkheid voor schade door aanvaring ook onder de polis gedekt. Het begrip aanvaring dient in dit verband ruim te worden uitgelegd. Zo is niet alleen schade door directe aanvaring onder de polis gedekt, maar valt hier ook onder de schade die is veroorzaakt door de wijze van varen (navigeren) zonder dat er sprake is van een direct contact.

Verdere specificatie
In ieder geval dient in de polis een vaartclausule (B1 t/m B6 of B25) te worden opgenomen om het dekkingsgebied af te bakenen. De dekking onder de polis kan nog uitgebreid of juist beperkt worden door opname van een aantal facultatieve clausules. Diefstal van het gehele schip of van onderdelen van het schip is nagenoeg altijd uitgesloten. Ook schade door molest is standaard uitgesloten. Door aanhechting van clausule B17 kan de polis gebruikt worden om werkvaartuigen (zoals baggervaartuigen) te verzekeren.

Doelgroep
De eigenaar van een binnenvaartschip (particulier of rederij)of werkvaartuig (natte aannemers).

Premie
De premie is afhankelijk van de waarde van het schip, het bouwjaar, de bouwaard, het vaargebied en de gewenste dekking. Te denken valt aan een gemiddelde premie van enkele procenten omgeslagen over de verzekerde som.

Bijzonderheden
Naast de eerdergenoemde dekking is ook een aantal kosten onder de polis te verhalen. Zo zijn bereddingskosten, hulploon, sleeploon naar de werf en averij-grosse ook onder de polis gedekt. In geval van aanvaring kan de verzekerde zijn aansprakelijkheid meestal beperken Deze aansprakelijkheidsbeperking is geregeld in het CLNI-verdrag. Tot welk bedrag de eigenaar of gebruiker van een binnenvaartschip zijn aansprakelijkheid kan beperken is afhankelijk van veel factoren.

omhoog


Computerverzekering
Korte omschrijving
De computerverzekering dekt risico's die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, variërend van dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers. De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing. Schade aan externe informatiedragers (diskettes, tapestreamers en dergelijke) moet veelal apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag. Uitgesloten is schade door brand, ontploffing, catastrofe-achtige gebeurtenissen (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik.

Verdere specificatie
De ruime basisdekking van de computerverzekering kan worden uitgebreid met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur, of het repareren van schade aan bestanden (dekking voor reconstructiekosten; tot een bepaald maximum).
De schadeafwikkeling geschiedt op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde.

Doelgroep
Alle ondernemingen die voor hun productie en omzet afhankelijk zijn van hun computerapparatuur, of dure computerapparatuur bezitten.

Premie
De premie wordt meestal na inspectie en beoordeling van het onderhoudscontract vastgesteld, en bedraagt een bepaald bedrag per € 1000 verzekerde waarde. Er geldt veelal een minimumpremie.
De premie wordt berekend over de nieuwwaarde van de apparatuur.

Bijzonderheden
Er is een groeiend aantal computerverzekeraars dat ook dekking biedt voor de brandrisico's die van oudsher op de brandverzekering zijn gedekt. Met deze mogelijke dekkingsoverlapping moet bij het vaststellen van het verzekerd bedrag op zowel de computer- als de brandverzekering rekening worden gehouden.
Computers worden ook onder de naam elektronicaverzekering verzekerd.

omhoog


Gebouwenverzekering
Korte omschrijving
Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. Dus ook: verhuurde woningen. De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Verzekerd is in het algemeen op herbouwwaarde.
Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Verdere specificatie
Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd (naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was) of opstalverzekering. Naast het gebouw zelf zijn ook bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekerd en vaak ook zaken als antennes en zonweringen. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Doelgroep
Eigenaren van bedrijfsgebouwen. Daaronder worden ook woningbouwverenigingen, provincies, gemeenten, kerkgenootschappen en dergelijke begrepen.

Premie
Afhankelijk van ligging, bouwaard en soort gebruik. De premie is uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerd bedrag, grofweg variërend van € 0,40 tot € 5 per € 1000 verzekerd bedrag.
Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

Bijzonderheden
Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief meeverzekerde bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan gemiddeld/gemitigeerd.
Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld (en geïndexeerd).

omhoog


Inventarisverzekering
Korte omschrijving
Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico's van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogsituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.

Verdere specificatie
Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand.
Onder deze verzekering kan in het algemeen ook de handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen marktwaarde).

Doelgroep
Bedrijven. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met één verzekering volstaan worden.

Premie
Is uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerd bedrag, grofweg variërend van € 0,40 tot € 0,60 per € 1000 verzekerd bedrag. De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: de uitgebreidheid van de dekking, de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening, de bouwaard van het pand, de getroffen preventiemaatregelen.
Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

Bijzonderheden
Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw- en/of markt)waarde van de inventaris/handelsgoederen. Is dat niet het geval, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats.
Vooral de grote en specifieke risico's worden vaak in co-assurantie op één van de beide assurantiebeurzen ondergebracht.

omhoog


Landbouwmaterieelverzekering
Korte omschrijving
Deze verzekering geeft dekking tegen schade veroorzaakt aan of door landbouwmaterieel. De verzekering valt te splitsen in een aansprakelijkheidsdekking en een cascodekking. Deze verzekeringsvorm vertoont op veel punten gelijkenissen met de motorrijtuigenverzekering. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de eisen die de WAM stelt. Onder de cascodekking zijn dezelfde gevaren gedekt als onder een autopolis (nagenoeg alle van buitenkomende onheilen). Een beperkte cascodekking, zoals brand of brand/diefstal is mogelijk.

Verdere specificatie
Over het algemeen onderscheidt men landbouwmaterieel dat wordt ingezet voor het eigen bedrijf en landbouwmaterieel dat wordt ingezet bij bedrijven van derden (loonwerk). Een van de redenen dat landbouwmaterieel op motorrijtuigencondities wordt verzekerd en niet op werkmaterieelcondities, ligt in het feit dat dergelijk materieel regelmatig op de openbare weg komt en dus WAM-plichtig is; terwijl bij werkmaterieel veel meer het werkrisico speelt en juist het rijrisico van ondergeschikt belang is.
Uitgesloten blijft schade door catastrofe-achtige gebeurtenissen, zoals oorlogsituaties.

Doelgroep
Agrarische bedrijven (eigen bedrijf en loonwerkers).

Premie
De cascopremie is afhankelijk van de huidige nieuwwaarde van het object of van de dagwaarde (bij branddekking of brand/diefstaldekking). Het premiepromillage ligt voor het eigen bedrijf lager dan voor loonbedrijven. De aansprakelijkheidspremie is meestal een vast bedrag, afhankelijk van de hoogte van de huidige nieuwprijs. Hierbij valt te denkrn aan een premie van enkele honderden guldens per jaar. Voor de volledige cascodekking ligt de premie tussen de 1% en 2% van de huidige nieuwprijs.

Bijzonderheden
Een enkele keer wordt in de premiestelling nog onderscheid gemaakt tussen tractoren en werktuigen. Ook kan het voorkomen dat een cascodekking inclusief eigen gebrekschade tot de verzekeringsmogelijkheden behoort.

omhoog


Luchtvaartverzekering
Korte omschrijving
De luchtvaartverzekering dekt schade die met of aan het luchtvaartuig wordt toegebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen de cascodekking voor schade aan of verlies van het luchtvaartuig zelf en de aansprakelijkheidsdekking voor schade toegebracht aan inzittenden of andere derden.

Verdere specificatie
Voor de cascodekking geldt altijd een eigen risico. De hoogte is afhankelijk van het soort vliegtuig: voor kleine privévliegtuigen vanaf € 1000 tot US $ 1.000.000 voor de grootste passagiersvliegtuigen. Voor het aansprakelijkheidsrisico zijn verschillende internationale verdragen van kracht. De belangrijkste zijn:

de Conventie van Warschau, die de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan vracht en letsel of dood van passagiers regelt;
de Conventie van Rome, die de aansprakelijkheid regelt voor schade aan goederen en personen op het aardoppervlak.
Doelgroep
Luchtvaartondernemingen en andere eigenaren van luchtvaartuigen, zoals passagiers- en vrachtvliegtuigen, foto-, reclame-, sport-, besproeiings-, zweefvliegtuigen, ULV's (ultra lichte vliegtuigen) en ballons.

Premie
Afhankelijk van soort en type luchtvaartuig, bouwjaar, nieuwwaarde en dagwaarde, doel waarvoor en gebied waar het gebruikt wordt.

Bijzonderheden

De kans op cumulatie van risico's is groot, omdat de grootste risico's (opstijgen en landen) zich voordoen op een relatief klein verzamelpunt van vliegtuigen. Bovendien leiden relatief kleine schades vaak tot hoge reparatiekosten. Internationale herverzekering is gebruikelijk.

omhoog


Machinebreukverzekering
Korte omschrijving
De machinebreukverzekering dekt schade aan de machine-installaties in/op de in de polis genoemde gebouwen/terreinen. Alle plotselinge en onvoorziene materiële schade is in principe gedekt. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening) wordt door deze verzekering vergoed.

Verdere specificatie
De machinebreukverzekering dekt geen schade als gevolg van langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest en afzetting van ketelsteen of oliekorsten en geleidelijke waardevermindering door de toenemende ouderdom. Ook voor zaken die wel aan de machine zijn bevestigd, maar hier geen vast onderdeel van uitmaken (zoals snaren, riemen, kettingen, matrijzen en smeltzekeringen) en voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort, bestaat geen dekking.
Verder behoren tot de normale uitsluitingen: catastroferisico's (natuurrampen, oorlog en dergelijke) en de gevaren die op andere polissen verzekerd plegen te worden (typische brandverzekeringsrisico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en dergelijke).

Doelgroep
Alle ondernemingen die in hun dienstverlening en/of productieprocessen afhankelijk zijn van hun technische installaties.

Premie
De premie wordt berekend over de in de polis vermelde nieuwwaarde. Hieronder wordt verstaan de aanschafwaarde van een nieuwe machine op het moment van schade, inclusief de kosten van invoer, transport en montage op de plaats van inwerkingneming.
Op elke machinebreukverzekering is een eigen risico van toepassing.

Bijzonderheden
Indien de machine gerepareerd kan worden, worden de reparatiekosten vergoed, tot maximaal de schade op basis van dagwaarde van de machine.
Met de eventuele waarde van de restanten en de opruimingskosten van de totaalverloren machine wordt bij de schadevergoeding rekening gehouden.

omhoog


Milieuschadeverzekering
Korte omschrijving
De milieuschadeverzekering (MSV) dekt schade aan bodem en water als gevolg van bepaalde milieurisico's. Het is een rubriekenpolis die diverse dekkingen op bestaande brand-, milieu-, CAR- en aansprakelijkheidspolissen vervangt. Met de MSV wordt de versnipperde dekking voor milieuschade onder één polis geschaard.

Verdere specificatie
De MSV dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie. Rubriek 1 kent een basisdekking, met brand, blikseminslag en ontploffing als verzekerde gevaren. Wordt ook rubriek 2 verzekerd, dan geldt een uitgebreide gevarendekking. Ook storm, vorst, aanrijding, overspanning/inductie en dergelijke vallen dan onder de dekking. Rubriek 3 breidt de dekking uit naar in beginsel alle mogelijke gevaren die - van buitenaf - milieuschade kunnen veroorzaken.
De MSV kent twee groepen polissen.
De eerste groep neemt de eigen bedrijfslocatie als uitgangspunt.
De tweede groep polissen is speciaal toegesneden op bedrijven die hun werkzaamheden niet primair op de eigen locatie, maar bij derden uitoefenen (bijvoorbeeld loodgieters en aannemers).

Doelgroep
Bedrijven die op de eigen locatie of bij derden met milieugevaarlijke of - belastende stoffen werken.

Premie
Een ruwe indicatie is dat bij doorsneerisico's de premie van de basisrubriek tussen de € 70 en de € 370 ligt. Voor de uitgebreide dekking geldt een factor 1,5. Rubriek 3 is een maatwerkproduct, met een individueel te berekenen premie.

Bijzonderheden
Naast saneringskosten zijn verzekerd expertisekosten, kosten om (verdere) schade te voorkomen of te beperken, en (preventieve) opruimingskosten.

omhoog


Paarden- en veeverzekering
Korte omschrijving
Onder de paarden- en veeverzekering kunnen alle onder deze categorie vallende dieren worden verzekerd. Gedekt is schade als gevolg van het overlijden of blijvende ongeschiktheid van het dier door ziekte, ongeval of kreupelheid voor het in de polis omschreven gebruik.
Ook schade als gevolg van blijvende onvruchtbaarheid, te vroeg werpen door vrouwelijke dieren als gevolg van een ziekte of ongeval, en castratie van normaal ontwikkelde één- en tweejarige dieren door optredende complicaties, valt onder de dekking.

Verdere specificatie
Een kandidaat-verzekerde is verplicht alle dieren van een bepaalde soort ter verzekering aan te bieden. De verzekeraar accepteert alleen gezonde dieren. Aan de acceptatie door de verzekeraar gaat een keuring door een veearts vooraf. Elk dier wordt nauwkeurig geïdentificeerd en als zodanig in de polis omschreven (signalement, stamboek-/schetsnummer en naam).
Uitgesloten zijn bestaande gebreken of oorzaken, catastroferisico's, en brand en diefstal. Deze laatste twee risico's kunnen echter wel tegen premietoeslag worden meeverzekerd. Ook epizoötie (epidemie bij dieren) behoort tot de standaarduitsluitingen.
De schadevergoeding bedraagt een bepaald percentage van de verzekerde handelswaarde, variërend van 50 tot 90%. Het percentage is afhankelijk van de diersoort en de leeftijd. Op de vergoeding wordt de restwaarde van het levende dier of de opbrengst van het dode/geslachte dier in mindering gebracht.

Doelgroep
Ondernemingen of ondernemers die zich met de exploitatie van paarden en/of vee bezighouden.

Premie
Alle dieren worden verzekerd op basis van hun handelswaarde. De premie is afhankelijk van diersoort, leeftijd en gebruik. Bij sommige maatschappijen kan een premiekorting worden verleend, indien gedurende een bepaalde tijd geen schade wordt geclaimd (no-claimkorting).

Bijzonderheden
Als opfok- en dekhengsten of -stieren blijvend ongeschikt zijn voor dekken of bevruchten, valt dit alleen onder de dekking van de paarden- en veeverzekering, mits dit een gevolg is van bepaalde duidelijk in de polis omschreven oorzaken.

omhoog


Transportgoederenverzekering
Korte omschrijving
De transportgoederenverzekering dekt beschadiging en verlies van vervoerde zaken tijdens het transport, waaronder het laden en lossen. De dekkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking en de aard van de te vervoeren zaken, de bestemmingen, de aard van het bedrijf e.d.

De dekking begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde zaken in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de zaken zijn aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde. De meest gangbare dekkingen zijn de all risksdekking (de meest uitgebreide dekking) en de evenementendekking (dekking van met name genoemde gevaren).

Verdere specificatie
De verzekerde som bestaat uit het factuurbedrag (inkoopprijs), vermeerderd met de kosten en verwachte winst. Bij een All Riskdekking zijn alle risico's gedekt, met uitzondering van bederf, eigen schuld van de verzekerde en oorlogs- en stakersgeweld. Het laatste risico kan wel worden meeverzekerd. Bij de evenementendekking zijn alléén de met name genoemde evenementen gedekt: schade aan de vervoerde zaken als het vervoerende vaartuig of voertuig wordt beschadigd (door brand, stranden, zinken, aanvaring of ongeval) of als de lading zelf wordt beschadigd of verloren raakt door: brand, ontploffing, vallen tijdens (opnieuw) laden of lossen (ook uit nood of in een noodhaven), of te water geraken.

Gekozen kan worden voor een eenmalige polis voor een eenmalige zending (losse post), een doorlopende omzetpolis voor vervoer over de weg (Pauschalpolis), of een polis voor vervoer over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd (de declaratiepolis). Ook is er een eigen vervoerpolis voor ondernemingen die hun goederen met eigen vervoermiddelen transporteren.

Doelgroep

Bedrijven die goederen inkopen en verkopen (import en export), bedrijven waarvan bedrijfsmiddelen permanent of incidenteel onderweg zijn, bedrijven die met beroepsvervoerders werken, omdat de vervoerder lang niet altijd aansprakelijk is voor schade en het schadebedrag bovendien op grond van de wet beperkt is.

Premie
Bij de Pauschalpolis wordt de premie vooraf berekend op basis van de geschatte vervoersomzet en achteraf (aan het eind van ieder jaar) verrekend. Bij de declaratiepolis vindt de premieverrekening achteraf plaats op basis van de declaraties. Bij de eigen vervoerverzekering bedraagt de premie veelal een percentage van de omzet, met een bepaald minimumbedrag.

Bijzonderheden
De transportgoederenverzekering kan ook gebruikt worden voor de verzekering van het verblijf van bepaalde zaken bij bepaalde gelegenheden als tentoonstellingen en beurzen, tijdelijke opslag of verblijf in vervoermiddelen (monstercollecties, zaken voor demonstratiedoeleinden e.d.).

Bij dit soort risico's wordt vaak bepaald dat diefstal tijdens de gebruikelijke werkuren alleen gedekt is na braak aan het vervoermiddel of diefstal van het gehele vervoermiddel. Na de gebruikelijke werkuren is diefstal uit het vervoermiddel alleen gedekt als het vervoermiddel in een afgesloten ruimte is gestald en die ruimte is opengebroken.

omhoog

Werkmaterieelverzekering
Korte omschrijving
Deze verzekering dekt schade aan of met landmaterieel veroorzaakt. Veel verzekeraars maken gebruik van de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmaterieel 1991. Deze kent een rubriekenindeling: de rubriek aansprakelijkheid standaard (voldoet niet aan de eisen van de WAM en dekt geen letselschade), de rubriek aansprakelijkheid uitgebreid (voldoet aan de WAM-eisen), de rubriek casco standaard (dekking tegen van buitenkomende onheilen, exclusief eigen gebrek), de rubriek casco uitgebreid (inclusief eigen gebrekschade) en de rubriek schade aan andere zaken van verzekerde (subsidiaire dekking).

Verdere specificatie
Deze verzekering noemt men ook wel landmaterieelverzekering. Bij werkmaterieel kunt u denken aan graafmachines, laadschoppen, vorkheftrucks, laad- en loskranen, mobiele kranen, hoogwerkers en aannemersmateriaal. Uitgesloten is schade veroorzaakt door catastrofe-achtige gebeurtenissen, zoals overstroming, oorlog en atoomkernreacties en schade ontstaan terwijl het verzekerd object voor andere doeleinden werd gebruikt overeengekomen.
Uitgesloten onder de aansprakelijkheidsdekking is aansprakelijkheid voor schade aan de last/lading. Onder de cascodekking is uitgesloten schade door slijtage, onvoldoende onderhoud of zorg van verzekerde, grove schuld en schade uitsluitend aan de luchtbanden.

Doelgroep
Eigenaren van werkmaterieel (waaronder grondverzetbedrijven, wegenbouwers en aannemers).

Premie
De premie is een promillage van de huidige nieuwprijs van het object (zowel voor aansprakelijkheid als voor casco). Het promillage is afhankelijk van het soort object en het gebruik. Voor de cascodekking van objecten met een hoge nieuwprijs geldt veelal een eigen risico, evenals voor het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

Bijzonderheden
Niet iedere verzekeraar wil het heirisico meeverzekeren en als dit al gebeurt, zijn het eigen risico en de premie behoorlijk hoog.
Ook het diefstalrisico van klein aannemersmateriaal (waar onder minigravers) kan niet zonder meer verzekerd worden. In dergelijke gevallen wordt meestal verlangd dat een aantal preventieve maatregelen wordt genomen.

omhoog


Zeecascoverzekering
Korte omschrijving
De zeecascoverzekering dekt schade aan of door een zeeschip. Het verzekeren van zeecasco's is in belangrijke mate een Engelse aangelegenheid. Het afsluiten van zeecascoverzekeringen in Nederland vindt uitsluitend plaats op de assurantiebeurs. Het gaat daarbij in hoofdzaak om een klein deel van de vissersvloot. Alle andere zeecascoverzekeringen worden ondergebracht op de Engelse verzekeringsmarkt. In het algemeen is daardoor Engels recht van toepassing. Dat geldt zelfs voor de polis die op de Nederlandse verzekeringsmarkt wordt gebruikt: de Institute Standard Dutch Hull Form (ISDHF). De verzekeringsvoorwaarden die veelvuldig gebruikt worden, zijn de Institute Time Clauses Hulls (ITCH).

Verdere specificatie
De dekking volgens de ITCH is te splitsen in een cascodekking en een aansprakelijkheidsdekking. Onder de cascodekking is schade aan of verlies van het casco tegen van buitenkomende onheilen gedekt. Onder de aansprakelijkheidsdekking wordt uitsluitend directe aanvaringsschade (aanraking van schepen met elkaar) voor 75% vergoed; terwijl de schadevergoeding is gemaximeerd tot 75% van de verzekerde som op casco. Bij de aansprakelijkheidsdekking volgens de ISDHF is de regeling afwijkend. Naast directe aanvaringsschade is oneigenlijke aanvaringsschade (aanraking van schepen met andere objecten, geen schepen zijnde) volledig onder de polis gedekt tot maximaal de verzekerde som op het casco. Andere aansprakelijkheden kan een eigenaar van een zeeschip verzekeren onder een P&I-verzekering.

Doelgroep
Eigenaren van zeeschepen (rederijen) en anderen, die een zeeschip exploiteren.

Premie
De premie is afhankelijk van veel factoren en de berekening daarvan is een specialistische klus. Kenmerkend hierbij is dat bijna niets standaard is. Gezien de enorme verzekerde bedragen van zeecasco's zijn de eigen risico's ook aanzienlijk.

Bijzonderheden
In geval van aansprakelijkheid voor aanvaringsschade is er de mogelijkheid voor de eigenaar, gebruiker en nog een aantal andere personen, die op de een of andere manier bij de zeeonderneming betrokken zijn, om die aansprakelijkheid te beperken (op grond van internationale verdragen).

omhoog

logo Raia