De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Vestecontactdisclaimer
Continuïteit:
Bedrijfsschadeverzekering - Computerverzekering - Machinebreukbedrijfsschadeverzekering - Reconstructieverzekering - Compagnonsverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Korte omschrijving
Een verzekering die dekking biedt tegen de financiële gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag (standaarddekking) tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking).
Verdere specificatie
Bedrijfsschade als gevolg van molest, vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming en atoomkernreacties is uitgesloten. Het verzekerd bedrag bestaat uit de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

Doelgroep
Vrijwel ieder bedrijf.

Premie
De premie is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. De grondslag voor de premie wordt gevormd door het gemiddelde van de premie voor opstallen en inhoud. Er gelden toeslagen voor het meeverzekeren van het vliegtuigschaderisico, het toeleveringsrisico of het wegvallen van aardgasleveringsrisico. Grofweg ligt de premie tussen de 2‰ en 5‰.

Bijzonderheden
Doorgaans wordt de increase-/decreaseclausule opgenomen. Hierdoor wordt het verzekerd bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is, waarna een premiesuppletie volgt. Indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%.
Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering.De exploitatiekostenverzekering, de debiteurenverzekering, de rutocommissieverzekering, de huurdervingsverzekering en de reconstructieverzekering zijn te beschouwen als variaties op de bedrijfsschadeverzekering

omhoogomhoog


Computerverzekering

Korte omschrijving
De computerverzekering dekt risico's die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, variërend van dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers. De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing. Schade aan externe informatiedragers (diskettes, tapestreamers en dergelijke) moet veelal apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag. Uitgesloten is schade door brand, ontploffing, catastrofe-achtige gebeurtenissen (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik.

Verdere specificatie
De ruime basisdekking van de computerverzekering kan worden uitgebreid met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur, of het repareren van schade aan bestanden (dekking voor reconstructiekosten; tot een bepaald maximum).
De schadeafwikkeling geschiedt op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde.

Doelgroep
Alle ondernemingen die voor hun productie en omzet afhankelijk zijn van hun computerapparatuur, of dure computerapparatuur bezitten.

Premie
De premie wordt meestal na inspectie en beoordeling van het onderhoudscontract vastgesteld, en bedraagt een bepaald bedrag per € 1.000,-- verzekerde waarde. Er geldt veelal een minimumpremie.
De premie wordt berekend over de nieuwwaarde van de apparatuur.

Bijzonderheden
Er is een groeiend aantal computerverzekeraars dat ook dekking biedt voor de brandrisico's die van oudsher op de brandverzekering zijn gedekt. Met deze mogelijke dekkingsoverlapping moet bij het vaststellen van het verzekerd bedrag op zowel de computer- als de brandverzekering rekening worden gehouden.

omhoogomhoog


Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Korte omschrijving
De machinebreukbedrijfsschadeverzekering dekt de gevolgschade (productievermindering of omzetverlies) die uit de materiële beschadiging van de machine voortvloeit; dus schade doordat het bedrijf zijn activiteiten niet normaal kan uitoefenen.

Verdere specificatie
De te verzekeren schade bestaat uit twee bestanddelen: de vaste kosten, die bij (gedeeltelijke) stopzetting van de productie nagenoeg onverminderd doorgaan (bijvoorbeeld huur, belastingen en afschrijvingen), en de nettowinst die het bedrijf zonder de opgetreden schade zou hebben kunnen behalen.
Bij de keuze van de uitkeringstermijn (de tijd waarbinnen bedrijfsschade kan worden geclaimd) moet worden gekeken naar de verwachte reparatieduur van de beschadigde machine of de herleveringsduur van een nieuwe machine.
Eventuele extra gemaakte kosten om de bedrijfsschade zo laag mogelijk te houden of zelfs op te heffen, worden eveneens door de verzekeraar vergoed.

Doelgroep
Alle ondernemingen die voor hun productie en omzet afhankelijk zijn van hun technische installaties.

Premie
De premie wordt berekend over het verzekerd bedrag en is afhankelijk van het soort machine, de ouderdom, de gekozen uitkeringstermijn. De polis kent meestal een wachttijd die ook van invloed op de premie. Deze wachttijd is een in de polis vastgelegde termijn die moet zijn verstreken voordat de schadevergoeding ingaat.

Bijzonderheden
Op de machinebreukbedrijfsschadeverzekering kan ook bedrijfsschade worden verzekerd, die ontstaat als gevolg van een onderbreking van de stroomlevering door het stroomleverende bedrijf. Er is in dat geval geen materiële schade bij de verzekerde onderneming vereist, maar wèl bij het stroomleverende bedrijf.

omhoogomhoog


Reconstructieverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijk gemaakte kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk is. Die informatie kan bestaan uit een boekhouding, brieven, contracten, archiefstukken, kaartsystemen, tekeningen, grafische voorstellingen, films, platen schijven en andere informatiedragers, monsters, mallen, modellen enz.

Verdere specificatie
Bij het reconstrueren van informatie worden twee groepen van kosten onderscheiden. Enerzijds zijn dit de kosten die worden gemaakt om de gegevens te verkrijgen (reconstructiekosten): de huur van tijdelijke huisvesting voor personen die zich met de reconstructie bezighouden, het salaris van tijdelijke werkkrachten die zich met de reconstructie bezighouden, de huur van bedrijfsuitrusting alsmede extra porto-, telefoon-, telex- en telefaxkosten. Anderzijds zijn er de kosten van de daadwerkelijke vervanging van de verloren gegane informatie, zijnde materiaal- en aanmaakkosten (reproductiekosten). Deze reproductiekosten vallen niet onder de dekking van een reconstructieverzekering, maar dienen onder de materiële brandverzekering geclaimd te worden. Net als bij de bedrijfsschadeverzekering wordt bij een reconstructieverzekering ook een uitkeringstermijn gehanteerd. De verzekerde som is meestal een premier-risquebedrag omdat praktisch nooit vooraf te bepalen is hoeveel de reconstructiekosten zullen gaan bedragen.

Doelgroep
Ieder bedrijf dat in belangrijke mate afhankelijk is van opgeslagen informatie, in welke vorm dan ook. Hierbij valt in het bijzonder te denken aan bedrijven binnen de financiële dienstverlening, technische bedrijven en ontwerp- en architectenbureau's.

Premie
De premie is afhankelijk van het soort bedrijf, de verzekerde som en de gekozen uitkeringstermijn. De premie is een promillage omgeslagen over de verzekerde som.

Bijzonderheden
Omdat het niet altijd mogelijk is om exact aan te geven waar de reconstructie ophoudt en de reproductie begint, worden op een reconstructieverzekering soms eveneens de reproductiekosten meeverzekerd. In dat geval spreekt men van een reproductie-/reconstructieverzekering.

omhoogomhoog


Compagnonsverzekering

Verzeker de continuïteit van uw bedrijf
Veel ondernemingen zijn voor de continuïteit en winstgevendheid sterk afhankelijk van één of meerdere sleutelfiguren. Het overlijden van zo'n sleutelfiguur of compagnon, kan het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. Speciaal voor MKB-ers biedt Avéro Achmea daarom de Compagnonsverzekering.
Vennoten sluiten de Compagnonsverzekering op elkaars leven. Bij overlijden van één van de vennoten keert de verzekering een bedrag ineens uit aan de ander. Omdat de één premie betaalt op het leven van de ander is daarover geen successierecht verschuldigd.

Voordelen:
• De toekomst van uw bedrijf is gegarandeerd
• Onafhankelijk van derden
• Geen successierechten

omhoogomhooglogo Raia