De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Vestecontactdisclaimer

De Veilige Veste Verzekeringen
De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de bedrijfstak een code opgesteld. Deze code schrijft voor aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten (klanten).
Het gaat hier om de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI). Ons kantoor heeft deze code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.


Wie zijn wij
De Veilige Veste Verzekeringen is een onafhankelijk assurantiekantoor dat op 1 augustus 2001 opgericht is met als doel haar relaties zekerheid te bieden. Hiervoor werk ik, zowel direct als indirect, samen met diverse gerenommeerde maatschappijen.

Wij bemiddelen in assurantiën, hypotheken, financieringen, bancaire zaken en pensioenen en bekijk in uw persoonlijke situatie wat de beste oplossing is voor een vraagstuk.

Een gedegen opleiding en lange ervaring waarborgen de goede service en kwaliteit die wij leveren.

Mocht u een vrijblijvend gesprek willen, aarzel dan niet om een afspraak met ons te maken.


Wat doen wij
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wat verwachten wij van u? 1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

2. Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.

3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert.
Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.


De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de premie direct aan de maatschappij betaald dient te worden. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.


Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren.
Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar.
Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.


Hoe worden wij beloond
Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.


Onze kwaliteit
Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer 1058032 A . Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20101941.
Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Verzekeringen onder nummer 20002761.
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Wij zijn ingeschreven als Register Adviseur in Assurantiën. Deze inschrijving garandeert tevens een permanente bijscholing.


Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.


Klachten
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
Alle klachten worden door de directie behandeld.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, tel. 070 - 3338999, fax 070 - 3338900, e-mail: info@klachteninstituut.nl ; www.klachteninstituut.nl.
U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden.
logo Raia