De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Vestecontactdisclaimer
Geld:
Fraudeverzekering - Herverzekering - Kredietverzekering - Winkelgeldverzekering

Fraudeverzekering

Korte omschrijving
De fraudeverzekering dekt de directe schade die verzekerde lijdt ten gevolge van het verloren gaan of de beschadiging van waarden door fraude. Hierbij is ook de directe schade verzekerd die verzekerde lijdt als gevolg van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van een bank- of girosaldo of door het ontstaan van een schuld ten laste van de verzekerde als gevolg van fraude.
Onder fraude (waaronder meestal computerfraude) wordt verstaan verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting, diefstal of andere oneerlijkheid door een of meer personeelsleden van de verzekerde.

Verdere specificatie
Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van de in de polis vermelde verzekerde bedragen. De waarde van geld en waardepapieren wordt bepaald op de gemiddelde marktprijs geldend op de dag van ontdekking van de schade.
Fraude is uitsluitend gedekt als deze is gepleegd door personeel van de verzekeringnemer. Fraude door een directeur van het verzekerde bedrijf is alleen gedekt als de directeur niet tevens de eigenaar is. Een directeur van bijvoorbeeld een NV of BV valt wel onder de dekking zolang deze maar niet een meerderheid van de aandelen bezit.

In de polisvoorwaarden is een maximale ontdekkingstermijn opgenomen. Alleen schade ontstaan binnen een jaar nadat deze is veroorzaakt, valt onder de dekking. Na beëindiging van de verzekering loopt de verzekeraar na-risico voor schade die plaatsvond voor de beëindiging. De na-risicotermijn is meestal 6 maanden, ook al is de ontdekkingstermijn langer.

Doelgroep
Bedrijven. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd, kan met één verzekering volstaan worden.

Premie
De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag en het soort risico. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

Bijzonderheden
Schade ontstaan door oneerlijkheid van verzekerde (indien een natuurlijke persoon), vennoten, bestuurders en commissarissen van verzekerde is uitgesloten van de dekking.

omhoogomhoog


Herverzekering

Korte omschrijving
Herverzekering is een vorm van verzekering, waarbij een verzekeraar een deel van door hem geaccepteerde risico's verzekert bij een andere verzekeraar. Het kan daarbij gaan om risico's boven een bepaald bedrag, maar ook om bijzondere (specifieke) risico's: gezondheid, politieke kredietrisico's.

Verdere specificatie

Herverzekering kan betrekking hebben op één individuele verzekering (facultatieve herverzekering), maar ook op groepen verzekeringen of op de gehele portefeuille (obligatoire herverzekering). Binnen het herverzekeringscontract kan worden afgesproken dat de herverzekeraar een bepaald aandeel in iedere verzekering neemt (proportioneel) of dat hij uitsluitend schade boven een bepaalde limiet betaalt (niet-proportioneel).
Herverzekering kan een gevolg van het commerciële beleid van een verzekeraar zijn (om risico's te kunnen accepteren, die hij anders niet of moeilijker had kunnen accepteren), maar wordt ook door de branche gezamenlijk toegepast met name als het gaat om de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van gezondheidsrisico's: ziektekostenverzekering voor ouderen en andere slechte risico's, levensverzekering voor degenen met afwijkende gezondheid.

Doelgroep

Verzekeraars

Premie
Wordt van geval tot geval vastgesteld. Bij proportionele herverzekering vaak gebaseerd op de oorspronkelijke premie.

Bijzonderheden
In herverzekeringscontracten is geregeld dat de herverzekeraar de verzekeraar volgt ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen om te voorkomen dat de herverzekeraar de dekking onder het oorspronkelijke contract gaat betwisten.

omhoogomhoog


Kredietverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt de risico's, die verbonden zijn aan het verlenen van geldkrediet. Bij binnenlandse kredietverzekering is het risico gedekt dat geen betaling wordt ontvangen als gevolg van insolventie (niet kunnen voldoen aan zijn betalingsverplichtingen van de debiteur). Bij buitenlandse kredietverzekering is het risico verzekerd dat de factuurbedragen niet of niet geheel in Nederlandse guldens worden ontvangen. Schadevergoeding wordt verleend na een afgesproken wachttermijn van 6 of 9 maanden.

Verdere specificatie
Deze verzekering wordt nagenoeg uitsluitend gebruikt voor het verzekeren van kredietrisico's tussen bedrijven onderling (dus niet: bedrijf - particulier). Uitsluitingen liggen in de sfeer van niet betaling als gevolg van wanprestatie of materiële beschadiging van de goederen vóór aflevering.
Gebruikelijk is de gehele omzet of een afgebakend onderdeel daarvan (bijvoorbeeld de omzet naar een bepaald land) te verzekeren. Maar ook de verzekering van één specifiek risico is mogelijk. Bij de acceptatie spelen de bekendheid en de reputatie van de debiteur een rol. Het dekkingspercentage varieert van 75 - 95%: de verzekerde blijft altijd 5 tot 25% eigen risico lopen.

Doelgroep
Ondernemers, die zakelijke kredieten verlenen.

Premie
Uitgedrukt in een % van de verzekerde omzet/transacties. De hoogte is afhankelijk van de branche, de betalingstermijn, het land van de debiteur, de afgesproken valuta en het dekkingspercentage.

Bijzonderheden
De particuliere kredietverzekeraar dekt uitsluitend commerciële risico's. Bij buitenlandse risico's kunnen ook politieke risico's spelen: de afnemer betaalt wel, maar het geld mag het land niet uit. Deze politieke risico's worden ook onder de kredietverzekering gedekt, maar door de kredietverzekeraar volledig herverzekerd bij de staat (die ook de premie voor het politieke risico vaststelt).

omhoogomhoog


Winkelgeldverzekering
Korte omschrijving
Deze verzekering dekt het verlies van geld en geldswaardige papieren als gevolg van nauwkeurig omschreven risico's. Daartoe behoren: brand, gewelddadige beroving en afpersing tijdens vervoer of tijdens verblijf in het in de polis omschreven gebouw, diefstal na braak aan het gebouw of vanuit de woning van verzekeringnemer, bedrijfsleider of filiaalhouder (vaak onder de aanvullende voorwaarde dat de geldswaarden waren opgeborgen in een goed afgesloten kast). Ook gedekt is diefstal na braak aan de nachtkluis van een bank, het accepteren van vals geld en fraude door personeelsleden, die gemachtigd zijn geldhandelingen te verrichten.

Verdere specificatie
Deze verzekering stond vroeger vooral bekend onder de naam fraude- en berovingsverzekering. Uitgesloten van de dekking blijven catastrofe-achtige risico's als oorlog, atoomkernreacties en overstroming. Ook uitgesloten is schade die niet binnen het jaar na ontstaan is ontdekt en schade door een personeelslid, waarvan de verzekeringnemer wist dat deze eerder bij een vermogensdelict of poging daartoe betrokken is geweest.

Doelgroep
Eigenaren van bedrijven.

Premie
Afhankelijk van verzekerd bedrag en soort risico. Vooral voor horecabedrijven en andere bedrijven die ook buiten de normale winkeltijden open zijn (avondwinkels, videotheken) geldt een toeslag.

Bijzonderheden
In het algemeen worden preventie-eisen gesteld, die strenger zijn naarmate het risico hoger is. Daaronder vallen bijvoorbeeld aparte (braakwerende) waar de geldswaarden periodiek per dag moeten worden opgeborgen.

omhoogomhoog


logo Raia