De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Vestecontactdisclaimer
Inkomen:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Ongevallenverzekering -
WAO-excedentverzekering - WAO-gatverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Korte omschrijving
Deze verzekering geeft een periodieke uitkering (rente) als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 65 jaar.

Verdere specificatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een wachttijd (een eigen risicoperiode, waarover geen uitkering wordt verstrekt) van twee weken. Per 1 augustus 2004 is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) afgeschaft. Vóór 1 augustus werd een onderscheid gemaakt in Rubriek A (eerstejaarsrisico) en rubriek B (vervolgrisico). Voor rubriek A werd doorgaans een hoger bedrag verzekerd dan voor Rubriek B.

Doelgroep

Zelfstandig ondernemers en directeuren/grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op ZW-/WAO-uitkeringen. Voor degenen in loondienst die aanvullend op de WAO inkomensderving willen verzekeren wordt verwezen naar de WAO-gatverzekering en de WAO-excedentverzekering.

Premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de gekozen eindleeftijd (meestal 65 jaar) en het beroep. Een langere wachttijd levert een premiekorting op. Een geïndexeerde (klimmende) verzekering is duurder dan een gelijkblijvende. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bijzonderheden

Minister De Geus heeft aan het Verbond van Verzekeraars gevraagd om van 1 augustus tot 1 november 2004 voor moeilijke verzekerbare zelfstandigen een vangnetverzekering aan te bieden. Na 1 november 2004 kan deze verzekering uitsluitend worden gesloten door startende ondernemers tot 3 maanden na start van de onderneming. Het Verbond heeft zijn leden hierover geïnformeerd. De vangnetverzekering gaat uit van:
  • een wachttijd van 2 jaar na de eerste ziektedag;
  • uitkering wordt uitsluitend verleend voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid;
  • indien arbeidsongeschiktheid optreedt in de eerste 5 jaar na afsluiting is de dekking beperkt tot maximaal 5 jaar. Indien arbeidsongeschiktheid optreedt na 5 jaar, dan vindt dekking plaats tot 65 jaar;
  • verzekerd bedrag voor zowel de huidige WAZ-populatie als starters op jaarbasis bedraagt maximaal € 11.500,-;
  • het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid;
  • als moeilijk verzekerbaar worden beschouwd de zelfstandigen die geen polis met uitsluitingen of hoge premie kunnen/willen afsluiten

omhoogomhoog


Ongevallenverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering geeft een (vooraf afgesproken) uitkering bij overlijden en/of invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.

Verdere specificatie
Gekozen kan worden uit verschillende te verzekeren rubrieken al dan niet in combinatie met elkaar. Het uitsluitend verzekeren van het invaliditeitsrisico is meestal niet mogelijk. Per rubriek wordt een bedrag verzekerd, dat wordt uitgekeerd als het evenement zich voordoet; het gaat daarbij om een bedrag ineens bij overlijden en bij invaliditeit en om een periodieke uitkering van maximaal twee jaar bij arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid volgt een prorata-uitkering. Doorgaans kunnen ook nog tot een beperkt maximum medische kosten of tandartskosten als gevolg van een ongeval worden meeverzekerd. Uitgesloten zijn andere oorzaken dan een ongeval, zoals ziekte of gebrek. Enkele mogelijk discutabele oorzaken worden in de polis uitdrukkelijk met een ongeval gelijk gesteld (bijv. spit, vergiftiging, verdrinking).

Doelgroep
Particulieren; voor de rubriek inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval bestaat de doelgroep ook uit ondernemers.

Premie
Vast bedrag in euro's, gerelateerd aan de uitkeringsmaxima en de verzekerde rubrieken. Bijzonderheden Door de vrij lage schadekans lijkt deze verzekering relatief goedkoop, zeker als de verzekerde bedragen niet te hoog liggen. Daardoor wordt deze verzekering vaak gebruikt als onderdeel van een andere verzekering (zoals de reisverzekering) of aangeboden via een collectiviteit of bij een lidmaatschap (schoolongevallenverzekering, ongevallenverzekering via de sportvereniging of het eigen bedrijf). Als kleine collectiviteit: de gezinsongevallenverzekering. Een aparte variant van deze verzekering is de ongevallen-inzittendenverzekering; een ongevallenverzekering voor de passagiers en bestuurder van een motorrijtuig.

omhoogomhoog


WAO-excedentverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt het arbeidsongeschiktheidsrisico voor het deel van het inkomen, dat ligt boven de maximale grens van de WAO.

Verdere specificatie
Het maximale jaarloon in het kader van de WAO bedraagt ongeveer € 34.769 per jaar. Het meerdere loon wordt niet door een sociale verzekeringswet gedekt, maar kan bij een particuliere verzekeraar worden ondergebracht.

Doelgroep
Werknemers met een loon boven de loongrens.

Premie
Uitgedrukt in een bedrag per € 45 of € 454 verzekerde jaarrente en mede afhankelijk van leeftijd bij aanvang, afgesproken eindleeftijd (meestal 65 jaar) en beroep. Bij arbeidsongeschiktheid van langere duur geldt doorgaans (pro rata) premievrijstelling.

Bijzonderheden
Deze bijzondere vorm van arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt soms (maar doorgaans niet) op collectieve basis via de werkgever gesloten. In dat geval kan toetreding verplicht of vrijwillig zijn. Gebruikelijk is verzekering op individuele basis. Door de verzekeraar worden gezondheidswaarborgen gevraagd. De verzekeraar kan de verzekering niet opzeggen, behoudens enkele uitzonderingen (bijv. wanbetaling, emigratie, of vrijwillig beëindigen van de werkzaamheden).

omhoogomhoog


WAO-gatverzekering

Korte omschrijving
Het inkomensverschil dat ontstaat bij de overgang van de WAO-loondervingsuitkering (70% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon) naar de WAO-vervolguitkering is het zogenaamde 'WAO-gat'.De WAO-vervolguitkering is aanmerkelijk lager dan de WAO-loondervingsuitkering. Afhankelijk van de leeftijd kan het inkomensverlies oplopen toe meer dan 50%. Individuele werknemers kunnen hiervoor een WAO-gatverzekering sluiten.

Verdere specificatie
Voor het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid wordt door de verzekeraar de beschikking van het uitvoeringsorgaan van de WAO gevolgd. Arbeidsongeschiktheid is aanwezig zolang de verzekerde ongeschikt is tot het verrichten van gangbare arbeid en zolang de verzekerde recht heeft op een uitkering krachtens de WAO-vervolguitkering. De uitkeringspercentages worden gebaseerd op het percentage arbeidsongeschiktheid zoals dat in het kader van de WAO-vervolguitkering is vastgesteld.

Doelgroep
Werknemers.
Echter veel werkgevers hebben voor het WAO-gat een collectieve verzekering gesloten ten behoeve van het personeel.

Premie
De premie is afhankelijk van de leeftijdsopbouw, de loonsom en het schadeverloop. Gebruikelijk is dat verzekeraars een premie-aanpassingsclausule opnemen. Dit houdt in dat de premie afhankelijk van het schadeverloop en jaarlijks herzien wordt met inachtneming van een bepaald maximum (experience-rating). Voor de particuliere WAO-gatverzekering zijn de leeftijd en het beroep van de werknemer de belangrijkste factoren voor de premieberekening.

Bijzonderheden
Zelfs al is het WAO-gat door een aanvullende verzekering afgedekt, dan nog kan er sprake zijn van een forse inkomensdaling. Dat is vooral het geval bij werknemers met een inkomen dat hoger is dan het maximum-loon waarover de WAO-uitkering berekend wordt. De inkomensterugval kan worden beperkt door een WAO-excedentverzekering. Deze verzekering voorziet in een aanvullende uitkering tot 80% van het oorspronkelijke inkomen. De WAO-excedentverzekering wordt zowel collectief gesloten (door de werkgever) als individueel door de werknemer zelf.

omhoogomhoog

logo Raia