De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Vestecontactdisclaimer
Leven:
Anw-gatverzekering - Begrafenisverzekering - Kapitaalverzekering - Lijfrenteverzekering - Ongevallenverzekering - Overlevingsrente - Pensioenverzekering - Risicoverzekering - Unit-Linked verzekering - Universal Life Verzekering - Kapitaalverzekering eigen woning - Informatie over oude polissen

Anw-gatverzekering
Korte omschrijving
Onder het Anw-gat verstaan we het verschil tussen de uitkering waarop nabestaanden recht hadden krachtens de (inmiddels vervallen) Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) en de huidige Algemene nabestaandenwet (Anw). Als gevolg van de invoering van de Anw kunnen nabestaanden geconfronteerd worden met een zeer forse inkomstenterugval. De Anw legt de verantwoordelijkheid voor het treffen van een financiële nabestaandenvoorziening grotendeels bij personen zelf. Het inkomstenverschil kan worden voorkomen met een Anw-gatverzekering.

Verdere specificatie
De belangrijkste oorzaken van het inkomstenverlies zijn:
 • de AWW kende geen inkomenstoets, de Anw wel. Kort gezegd komt het er op neer, dat een nabestaande krachtens de AWW recht had op een vaste uitkering, ongeacht eventueel ander inkomen. Krachtens de Anw wordt inkomen in verband met arbeid van een nabestaande, zoals een uitkering krachtens de WAO of WW, volledig in mindering gebracht op de nabestaande-uitkering. Inkomen in verband met arbeid, zoals inkomen uit dienstverband en/of winst uit onderneming, wordt gedeeltelijk gekort. Vanaf een zeker bedrag aan inkomen, vervalt het recht op een nabestaandenuitkering. Ruwweg is dat vanaf € 120.000 bruto per jaar.
 • Een nabestaande met een kind jonger dan 18 jaar, ontvangt krachtens de Anw een uitkering van maximaal 90% van het nettominimumloon, terwijl dit krachtens de AWW 100% van het nettominimumloon was.
 • De groep nabestaanden die recht hebben op een uitkering krachtens de Anw, is beperkter dan krachtens de AWW. Rechthebbenden krachtens de Anw zijn alleen:
  • nabestaanden die geboren zijn voor 1 januari 1950;
  • nabestaanden geboren na 1 januari 1950 die een kind jonger dan 18 jaar moeten verzorgen (zodra het jongste kind 18 jaar of ouder is vervalt de uitkering);
  • nabestaanden die ten minste 45% arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Doelgroep

 • Elke gehuwd, of ongehuwd samenwonende, geboren op of na 1 januari 1950.
 • Elke gehuwd of ongehuwd samenwonende, geboren voor 1 januari 1950, waarvan de nabestaandenuitkering wordt verminderd door de inkomenstoets.
Premie
De premie is vooral afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en de leeftijd van degene die de uitkering na overlijden van de verzekerde ontvangt.

Bijzonderheden
De Anw-gatverzekering kan individueel gesloten worden. Meer gebruikelijk is om de bestaande pensioenregeling uit te breiden met deze aanvulling. Voor werknemers is dit veelal collectief geregeld.

omhoogomhoog


Begrafenisverzekering
Korte omschrijving
De begrafenisverzekering heeft twee hoofdvormen. In het ene geval kiest u voor een verzekering die bij overlijden geld uitkeert, in het andere geval voor een polis die de begrafenis of crematie regelt. Als de verzekeringsmaatschappij de uitvaart regelt, wordt gesproken over een verzekering in natura. Ook alle bijkomende kosten, zoals opbaren, vervoer, rouwkaarten en dergelijke kunnen via een naturaverzekering worden geregeld. Bij een verzekering die geld uitkeert na overlijden, wordt alleen het verzekerde kapitaal ter beschikking gesteld. De uitkering van dit kapitaal staat los van de werkelijke kosten van de uitvaart, terwijl de nabestaanden alles zelf moeten regelen.

Verdere specificatie

Bij een verzekering in natura volgt meestal wel een vergoeding in geld als de uitvaart elders of op een andere manier wordt geregeld. Dit bedrag is gemaximeerd.

Voor wie bestemd?

In principe is een begrafenisverzekering voor iedereen geschikt. Voor de één zijn de kosten van doorslaggevend belang, terwijl de ander de nabestaanden de beslommeringen van een uitvaart uit handen wenst te nemen. De kosten voor een uitvaart bedragen al snel € 5.000 of meer.

Premie

De premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde op het moment van het sluiten van de verzekering. Hoe jonger de verzekerde, hoe lager de premie. Na het bereiken van een bepaalde leeftijd, meestal 60 of 65 jaar, hoeft geen premie meer te worden betaald, terwijl de verzekering gewoon van kracht blijft.

Bijzonderheden

De waarde van een uitvaartverzekering is tot een bepaald maximum vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. Meer informatie over deze speciale vrijstelling vraagt u aan uw assurantietussenpersoon of verzekeringsmaatschappij.

omhoogomhoog

Kapitaalverzekering
Korte omschrijving
Als de verzekerde op een vooraf overeengekomen tijdstip nog in leven is, wordt het afgesproken bedrag (meestal vermeerderd met winstbijschrijvingen) uitgekeerd. Verdere specificatie
Deze verzekering wordt meestal gebruikt in combinatie met andere vormen van levensverzekering, zoals een uitkering bij overlijden. Bij deze combinatie ontstaat een gegarandeerde uitkering, namelijk als de verzekerde leeft of bij overlijden voor de einddatum van de verzekering. De verzekering kan worden gebruikt als op een bepaald moment een kapitaal nodig is. De kapitaalverzekering kan ook worden gesloten als of. Voor de aflossing van een hypothecaire lening wordt (meestal) een specifieke kapitaalverzekering gesloten.

Voor wie bestemd

De verzekering wordt gesloten door consumenten die graag de zekerheid hebben, dat op een vooraf afgesproken tijdstip een bepaald kapitaal wordt uitgekeerd. De verzekering kan worden gecombineerd met een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval neemt de verzekeringsmaatschappij de premiebetaling over als de verzekeringnemer arbeidsongeschikt raakt.

Premie

De premie is afhankelijk van leeftijd en het geslacht van de verzekerde. Ook de looptijd van de verzekering is van belang.

Bijzonderheden

Voor de vaststelling van het gegarandeerd uit te keren bedrag gaat de verzekeringsmaatschappij uit van een voorzichtig rendement. Meestal drie procent. Wordt een hoger rendement gehaald, dan deelt de verzekeringnemer in deze winst in de vorm van winstbijschrijvingen. De polis valt in principe in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. De economische waarde telt mee voor het vaststellen van de vermogensrendementsheffing. Als het risico van overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden verzekerd, kunnen gezondheidswaarborgen worden gevraagd.

omhoogomhoog


Lijfrenteverzekering
Korte omschrijving
Bij deze verzekering wordt vanaf een bepaald moment een periodieke uitkering (lijfrente) verleend, zolang de verzekerde leeft.

Verdere specificatie
De lijfrenteverzekering heeft diverse varianten, zoals een onmiddellijk ingaande lijfrente, een tijdelijke lijfrente of een levenslange lijfrente. In veel gevallen wordt een kapitaal verzekerd, dat moet worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente. Deze lijfrente kan worden aangekocht bij een andere verzekeringsmaatschappij dan waar het kapitaal wordt opgebouwd. Het doel van de verzekering is het realiseren van een (aanvullend) inkomen na pensionering.

Voor wie bestemd?
Een lijfrenteverzekering wordt gebruikt als er behoefte is aan een aanvullend inkomen na pensionering. De verzekering is geschikt voor zelfstandige ondernemers en werknemers met geen of onvoldoende pensioen. Voor informatie over uw pensioensituatie kunt u kijken op.

Premie
De lijfrenteverzekering kan worden gesloten tegen een eenmalige premie (koopsom) of een periodieke premie.

Bijzonderheden
De premie is tot een bepaald basisbedrag aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Als er sprake is van een ontoereikend pensioen is ook het bedrag boven de basisaftrek tot een bepaald maximum aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op.

omhoogomhoog


Ongevallenverzekering

Korte omschrijving Deze verzekering geeft een (vooraf afgesproken) uitkering bij overlijden en/of invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.

Verdere specificatie
Gekozen kan worden uit verschillende te verzekeren rubrieken al dan niet in combinatie met elkaar. Het uitsluitend verzekeren van het invaliditeitsrisico is meestal niet mogelijk. Per rubriek wordt een bedrag verzekerd, dat wordt uitgekeerd als het evenement zich voordoet; het gaat daarbij om een bedrag ineens bij overlijden en bij invaliditeit en om een periodieke uitkering van maximaal twee jaar bij arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid volgt een prorata-uitkering. Doorgaans kan ook nog tot een beperkt maximum medische kosten of tandartskosten als gevolg van een ongeval worden meeverzekerd. Uitgesloten zijn andere oorzaken dan een ongeval, zoals ziekte of gebrek. Enkele mogelijk discutabele oorzaken worden in de polis uitdrukkelijk met een ongeval gelijk gesteld (bijv. spit, vergiftiging, verdrinking).

Doelgroep
Particulieren; voor de rubriek inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval bestaat de doelgroep ook uit ondernemers.

Premie Vast bedrag in euro's, gerelateerd aan de uitkeringsmaxima en de verzekerde rubrieken.

Bijzonderheden
Door de vrij lage schadekans lijkt deze verzekering relatief goedkoop, zeker als de verzekerde bedragen niet te hoog liggen. Daardoor wordt deze verzekering vaak gebruikt als onderdeel van een andere verzekering (zoals de reisverzekering) of aangeboden via een collectiviteit of bij een lidmaatschap (schoolongevallenverzekering, ongevallenverzekering via de sportvereniging of het eigen bedrijf). Als kleine collectiviteit: de gezinsongevallenverzekering. Een aparte variant van deze verzekering is de ongevallen-inzittendenverzekering; een ongevallenverzekering voor de passagiers en bestuurder van een motorrijtuig.

omhoogomhoog


Overlevingsrente
Korte omschrijving
Een verzekering die bij het overlijden van de in de polis vermelde persoon periodiek een uitkering (rente) verleent aan een andere (ook in de polis genoemde) persoon zolang die ander nog leeft.

Verdere specificatie
Deze verzekering wordt, afhankelijk van de bedoeling, ook wel weduwenrente, weduwnaarsrente, partnerrente of wezenrente genoemd. Er zijn verschillende varianten, zoals de tijdelijke overlevingsrente (bijv. voor wezen of halfwezen) en de overlevingsrente, waarbij maar één verzekerde een rente kan ontvangen (bijv. de weduwenrente, waarbij de verzekering zonder uitkering vervalt als de vrouw eerder dan de man overlijdt). Een andere variant is de langstlevenderente (dan wordt de rente betaald aan de overblijvende partner, ongeacht welke partner dat is). Vaak wordt de overlevingsrente gekoppeld aan een lijfrenteverzekering, waarbij wordt afgesproken dat een bepaald percentage van de lijfrente (vaak 70%) wordt uitgekeerd aan de partner van de lijfrentenier, als de lijfrentenier overlijdt (en dus de lijfrente eindigt).

Doelgroep
Degenen die bepaalde nabestaanden (partner, kinderen) niet onverzorgd willen achterlaten, terwijl daarin onvoldoende wordt voorzien door pensioenaanspraken. Bijvoorbeeld: zelfstandig ondernemers, werknemers met een pensioenbreuk, ouders die de toekomstige studie van kinderen veilig willen stellen. Ook: degenen, die het z.g. Anw-gat willen dichten (dus het verschil in uitkering tussen de vroegere Algemene weduwen- en wezenwet en de huidige Algemene nabestaandenwet.

Premie
Uitgedrukt in euro's bijvoorbeeld per € 50 of € 500 verzekerde rente per jaar. De premie is afhankelijk van leeftijd en geslacht van de verzekerden en (bij het wezenpensioen) van de maximale uitkeringsperiode. Deze verzekering kan ook tegen kopsom (alle premies ineens) worden gesloten.

Bijzonderheden
De premie en/of koopsom voor deze verzekering is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkeringen vormen belastbaar inkomen.

omhoogomhoog


Pensioenverzekering
Korte omschrijving
De pensioenverzekering wordt gesloten in de relatie werkgever-werknemer en verzekert een oudedags- en/of nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de werknemer. Onder het nabestaandenpensioen kan zowel een partnerpensioen als een wezenpensioen vallen.

Verdere specificatie
Er zijn vele pensioenregelingen, die soms per bedrijfstak of per CAO zijn afgesproken. Niet ongebruikelijk is de regeling, waarbij werknemers in 40 dienstjaren een ouderdomspensioen van 70% (dus 1,75% per dienstjaar) opbouwen. De pensioenopbouw kan zijn gerelateerd aan het laatstgenoten salaris (eindsalaris) of aan het gemiddelde salaris tijdens het dienstverband. Bij het vaststellen van de pensioengrondslag (het bedrag waarover het pensioen wordt opgebouwd) wordt rekening gehouden met de AOW. De hoogte van het nabestaandenpensioen is meestal gerelateerd aan het ouderdomspensioen; de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen aan het salaris.
Nagenoeg altijd is de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing. Deze wet beoogt een toegezegd pensioen zoveel mogelijk zeker te stellen en regelt daartoe onder andere dat de pensioengelden buiten de risicosfeer van de onderneming gebracht moeten worden.

Doelgroep
Werkgevers ten behoeve van werknemers en werknemers die daartoe door hun werkgever in staat worden gesteld.

Premie
Afhankelijk van de pensioenopbouw, de pensioengrondslag, leeftijd werknemer en de aard van het pensioen. De verzekering kan ook worden gesloten volgens het "beschikbare premie systeem", waarbij de werkgever een vast premiebedrag ter beschikking stelt.

Bijzonderheden
Pensioenverzekeringen zijn fiscaal gefacilieerd; premies worden niet belast bij de werknemer, maar de uitkeringen worden tot het inkomen gerekend.
Een pensioenbreuk kan ontstaan als een werknemer gedurende een aantal jaren geen pensioen opbouwt of van werkgever verandert (de pensioenopbouw bij de oude werkgever wordt immers nooit gerelateerd aan het salaris bij de nieuwe werkgever. Door middel van afspraken inzake waarde-overdrachten wordt getracht dit effect te beperken.

omhoogomhoog


Risicoverzekering

Korte omschrijving
Een verzekering met een vooraf bepaalde maximum duur (doorgaans variërend van 10 tot 30 jaar). Komt in die periode de verzekerde (met name in de polis genoemd) te overlijden, dan wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). Er gelden in beginsel geen uitsluitingen (alleen gedurende een beperkte periode zelfmoord).

Verdere specificatie
Deze verzekering (ook wel tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden genoemd) wordt voor vele doeleinden gebruikt, vaak in combinatie met andere vormen van levensverzekering. Meestal om er voor te zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten (aanvulling nabestaandenpensioen, aflossing hypotheek, uitkoop erfgenamen van zakelijke partner). Mee te verzekeren opties zijn premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van verzekerde en een extra uitkering bij overlijden door een ongeval.

Doelgroep
Degenen die nabestaanden ter verzorging hebben of zelf behoefte hebben aan een kapitaal bij overlijden van een ander.

Premie
Uitgedrukt in euro's per € 5000 verzekerd bedrag. Premie is afhankelijk van leeftijd en geslacht van verzekerde en van de looptijd van de verzekering. Soms geldt een korting voor niet-rokers.

Bijzonderheden
De uitkering valt niet in de nalatenschap, maar kan wel aan successierecht onderworpen zijn. Bij het aangaan van de verzekering is de gezondheidstoestand van de verzekerde van belang. Bij verzekerde bedragen boven € 136.134 kan ook een medische keuring naar het HIV-virus gedaan worden.

omhoogomhoog


Unit-Linked verzekering

Korte omschrijving
Een levensverzekering, waarbij het bij leven en/of overlijden verzekerde kapitaal niet in euro's, maar in andere eenheden (units) worden belegd.

Verdere specificatie
De unit-linked-verzekering kan in beginsel bij alle vormen van levensverzekering worden toegepast, maar vindt meestal alleen toepassing op levensverzekeringen met een gegarandeerde uitkering. Grootscheepse toepassing vindt plaats bij de universal-life-verzekering: Men spreekt dan van UL/UL-verzekering. De premies (na kostenaftrek en meestal met uitzondering van de premies voor het overlijdensrisico) worden belegd in eenheden van een door de verzekeraar aangeboden beleggingsfonds. Vaak kan de verzekeringnemer uit verschillende beleggingsfondsen kiezen. Het later switchen van beleggingsfonds is doorgaans niet kosteloos. De verzekeringnemer loopt (positief en negatief) het beleggingsrisico.

Voor wie bestemd?
Consumenten die beleggen combineren met het verzekeren van verschillende risico’s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. De unit-linked-verzekering kan meestal ook worden gebruikt als een kapitaalverzekering eigen woning .

Premie
Is afhankelijk van de gekozen vorm van levensverzekering. De premie kan zowel in euro's als in units zijn uitgedrukt. In het laatste geval zal de premie fluctueren met de koers van de units. Het meest gebruikelijk is in guldens; in combinatie met de universal-life-verzekering kan de verzekeringnemer altijd beslissen meer of minder premie te gaan betalen.

Bijzonderheden
De waarde van de unit wordt periodiek bekend gemaakt en o.a. in vakbladen gepubliceerd. Bij verhoging van het overlijdensrisico gelden gezondheidswaarborgen.

omhoogomhoog


Universal Life Verzekering

Korte omschrijving
Vorm van levensverzekering waarbij de premie eerst wordt verdeeld over de verzekerde risico’s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Het restant wordt belegd tot voordeel van de verzekeringnemer.

Verdere specificatie
De verzekering heeft kenmerken van een rekening-courant. De verzekerde risico’s kunnen tussentijds worden aangepast aan persoonlijke omstandigheden. De verzekeraars ontrekt aan de betaalde premies eerste de betalingen voor de verzekerde risico’s en voor de kosten. Het overblijvende bedrag wordt vaak belegd in beleggingsfondsen (unit-linked).

Voor wie bestemd
Consumenten die beleggen willen combineren met het afdekken van verschillende risico’s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Een universal life verzekering kan worden gebruikt als een kapitaalverzekering eigen woning .

Premie
De premie wordt uitgedrukt in euro's. Gezien de gekozen rekening-courant systematiek is het veelal mogelijk eens een premiebetaling over te slaan of juist een extra premie te betalen.

Bijzonderheden

De verzekeringnemer ontvangt periodiek een overzicht waaruit blijkt welke premies zijn betaald, hoeveel is ingehouden voor verzekeringselementen en welk bedrag is belegd. Over het algemeen kan invloed worden uitgeoefend op het soort beleggingen, terwijl tussentijds meestal van beleggingsfonds kan worden gewisseld. Voor verhoging van het overlijdensrisico of uitbreiding van de arbeidsongeschiktheidsdekking kunnen gezondheidswaarborgen worden gevraagd.

omhoogomhoog


Kapitaalverzekering eigen woning
Korte omschrijving
Als de verzekerde op een vooraf afgesproken tijdstip nog in leven is, wordt een kapitaal uitgekeerd. Dit kapitaal wordt gebruikt voor (gedeeltelijke) aflossing van de hypothecaire lening. Er kan worden gekozen voor een kapitaalverzekering bij leven, een universal life verzekering of een unit linked verzekering.

Verdere specificatie
De kapitaalverzekering eigen woning wordt vaak gecombineerd met een uitkering bij overlijden, zodat ook na overlijden van de verzekeringnemer de hypothecaire lening kan worden afgelost. Eventueel kan de verzekering worden gecombineerd met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval neemt de verzekeringsmaatschappij de premiebetaling over als de verzekeringnemer arbeidsongeschikt raakt.

Premie
De premie is afhankelijk van leeftijd en het geslacht van de verzekerde. Ook de looptijd van de verzekering is van belang.

Bijzonderheden
De verzekering moet worden gekoppeld aan de hypothecaire lening. Deze koppeling wordt aangetekend op de polis. Als het verzekerd bedrag wordt gebruikt voor de aflossing van de hypothecaire lening, is de uitkering (tot bepaalde maxima) vrijgesteld van fiscale claims. Een kapitaalverzekering eigen woning telt NIET mee voor de vermogensrendementsheffing in box 3 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Meer informatie over de specifieke voorwaarden voor de kapitaalverzekering eigen woning krijgt u van uw assurantietussenpersoon of verzekeringsmaatschappij.

omhoogomhoog


Informatie over oude polissen
U heeft een levensverzekeringspolis (gevonden) ...
Soms is die al lang geleden afgesloten, misschien zelfs destijds door uw ouders, en inmiddels vrij van premie. Vaak betreft dat dan een maatschappij die is opgegaan in een andere of een maatschappij die van naam is veranderd.
Ook komt het regelmatig voor dat wanneer iemand is overleden, de nabestaanden bij de papieren oude polissen van een levensverzekering vinden.
Hoe kunt u te weten komen of die polis nog waarde heeft?
Als u doorklikt naar achterhalen polissen vindt u daar een alfabetische lijst van oude maatschappijen en hun rechtsopvolgers waar u informatie kunt krijgen over het verzilveren van de polissen. U heeft geen polis (meer) ...
Het kan ook zijn dat u er zeker van bent dat u uw ouder(s)/partner hebt horen praten over een levensverzekering, maar dat u daarvan na overlijden geen polis kunt vinden. In dat geval is het mogelijk een onderzoek te laten instellen bij levensverzekeraars die bij het Verbond zijn aangesloten. Een formulier daarvoor kunt u aanvragen bij het Verbond van Verzekeraars, sector Levensverzekeringen, postbus 93450, 2509 AL Den Haag. U heeft ooit pensioenpremie betaald ...
Of die is voor u betaald door een vroegere werkgever en u weet niet meer aan welk pensioenfonds of aan welke verzekeringsmaatschappij dat werd gedaan. Die werkgever bestaat niet meer. Heeft u toch nog recht op een uitkering als u 65 wordt? Een mogelijkheid om dat na te gaan vindt u op de site van de De Nederlandsche Bank.

omhoogomhoog

logo Raia