De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Vestecontactdisclaimer
Overige:
Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren - Bruiloftverzekering - Huisdierenverzekering - Losgeldverzekering - Rechtsbijstandverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Korte omschrijving
Deze verzekering, meestal kortweg AVP genoemd, dekt het aansprakelijkheidsrisico van de particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle privé-situaties. Ook voorzover deze voortvloeit uit het bezit van dieren of (andere) (on)roerende zaken. Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.


Verdere specificatie

Gekozen kan worden voor een dekking voor een alleenstaande of een gezin; in het laatste geval zijn alle gezinsleden verzekerd. Ook kinderen, die in verband met studie buitenshuis wonen, blijven verzekerd (ook na meerderjarigheid). De aansprakelijkheid voor letselschades die gezinsleden elkaar toebrengen is gedekt. Ook gedekt zijn de kosten in verband met niet-terechte aanspraken; de verzekeraar neemt het verweer daartegen geheel voor zijn rekening en daarmee zijn verzekerde ook alle rompslomp uit handen.

Doelgroep

De particulier, hetzij als alleenstaande, hetzij namens het hele gezin.

Premie

De grootte van het gezin is niet van invloed op de premie, evenmin als het hebben van dieren (en het aantal daarvan). Een eigen risico levert een premiekorting op, maar niet iedere verzekeraar doet dat.

Bijzonderheden

De polis werkt volgens het beginsel dat alles gedekt is, wat niet expliciet is uitgesloten. Dat betekent ook dat er sprake is van een werelddekking. Maar: ook (geleidelijke) milieuschades (olietank, asbest) zijn gedekt, voorzover de verzekerde daar aansprakelijk voor is.

omhoogomhoog

Bruiloftverzekering
Korte omschrijving
De bruiloftverzekering is een verzekering die de onkosten dekt als een bruiloft geen doorgang kan vinden, onderbroken, uitgesteld of afgebroken wordt. Indien een van de verzekerden op de dag van de bruiloft een ongeval krijgt, wordt een bedrag bij blijvende invaliditeit of bij overlijden uitgekeerd. Tevens is er een bepaald bedrag beschikbaar voor beschadiging van huwelijkscadeaus op de huwelijksdag en de dag erna.

Verdere specificatie
De bruiloftverzekering vergoedt de onkosten indien de bruiloft geen (verdere) doorgang kan vinden:
 • door ziekte, ongeval of overlijden van (een van) de verzekerde(n);
 • door een ongeval van het vervoermiddel van verzekerde(n), waardoor zij niet of niet tijdig aanwezig kunnen zijn;
 • door het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn van de plaats van huwelijkssluiting en/of de bruiloft;
 • door bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen (bijv. catastrofale weersomstandigheden, een dag van nationale rouw e.d.).
Gedekt zijn de kosten die de verzekeringnemer als gevolg van het niet-doorgaan, onderbreken, uitstellen of afbreken moet betalen.
De groep van verzekerde personen is vrij uitgebreid. Naast het bruidspaar, hun eventuele kinderen, kleinkinderen (inclusief echtgenoten), hun (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zusters (plus echtgenoten), zijn ook de getuigen verzekerd.

Doelgroep
Mensen die willen gaan trouwen of een (koperen, zilveren of gouden) trouwjubileum willen gaan vieren.

Premie
De premie is afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag.

Bijzonderheden
De bruiloftverzekering kan meestal tot dertig dagen voor de bruiloft worden afgesloten.

omhoogomhoog


Huisdierenverzekering

Korte omschrijving
De huisdierenverzekering dekt de medische kosten als gevolg van ziekte of ongeval van een hond of kat.
Met name honden en katten lopen behalve kans op een ziekte of aandoening vooral kans op verwondingen als gevolg van een ongeval. De kosten van een behandeling door een dierenarts kunnen flink oplopen. De meest voorkomende grote kostenposten daarbij zijn o.a. het maken van röntgenfoto's, operatie en medicijnen.

Verdere specificatie
Voor wat betreft de dekking is er meestal keuze uit twee pakketten: een ongevallenpakket en een ziektekostenpakket (inclusief ongevallen). De ongevallendekking kent nauwelijks beperkingen. De dekking omvat o.a. verkeersongevallen, verwondingen toegebracht door andere dieren, vergiftiging en verbranding. De ziektekostendekking kent een aantal beperkingen. Zo is de behandeling van een aantal veel voorkomende erfelijke aandoeningen (veelal rasbepaald) uitgesloten van de dekking. Voor een aantal aandoeningen met een chronisch karakter zoals huidaandoeningen geeft de verzekering meestal een beperkte periode dekking (bijvoorbeeld de kosten van behandeling gedurende een of twee jaar.

Doelgroep
Bezitters van honden en katten.

Premie
De premie is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van het huisdier. Premie-indicatie voor het ongevallenpakket van € 5 tot € 10 per maand.Voor het ziektekostenpakket tussen de € 7 en € 16 per maand.

Bijzonderheden
De leeftijd van het huisdier bij toetreding tot de verzekering is voor de premie bepalend hoe oud het dier ook wordt. Premiestijging komt mogelijkerwijs wel voort uit gewichtstoename van het dier. De verzekering is uitsluitend bedoeld voor honden en katten die als huisdier gehouden worden.

omhoogomhoog

Losgeldverzekering
Korte omschrijving
Deze verzekeringsvorm (onderdeel van zogeheten Special Contingency verzekeringen) dekt tot overeengekomen maxima, de kosten die samenhangen met bevrijding van een ontvoerde persoon. Een bijzondere vorm van deze verzekering is de 'infant abduction' verzekering.

Verdere specificatie
Onder gedekte kosten wordt onder andere verstaan:
Kosten van een detective;
 • Publiciteitskosten;
 • Kosten van psychiatrische bijstand;
 • Beloning die leidt tot lokaliseren van de ontvoerde;
 • Reis en verblijfkosten;
 • Losgeld.

Doelgroep

 • Vermogende particulieren.
 • Personen die veelvuldig in de publiciteit staan en niet armlastig zijn.
 • Directies en (staf) medewerkers van internationaal opererende bedrijven in landen met verhoogd risico zoals diverse Zuidafrikaanse landen en Latijns-Amerikaanse staten, India, Pakistan en Filippijnen.
Premie
Premie wordt van geval tot geval vastgesteld

omhoogomhoog


Rechtsbijstandverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis in particuliere hoedanigheid. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan. Voorzover deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten.

Verdere specificatie
Het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren. Alle gezinsleden gelden als verzekerden, ook in hun hoedanigheid als eigenaar van een motorrijtuig. Uitgesloten zijn (doorgaans): echtscheiding, fiscale kwesties, geschillen die voortvloeien uit betaalde activiteiten en (bij motorrijtuigrechtsbijstand) het niet hebben van een rijbewijs. Arbeidsrechtelijke conflicten zijn wel gedekt als de verzekerde werknemer is.

Doelgroep
Particulieren.

Premie
Een vast bedrag per jaar, variërend van rond de € 50 voor een beperkte dekking tot rond de € 165 voor een uitgebreide dekking.

Bijzonderheden
Externe kosten zijn soms gemaximeerd gedekt. De rechtsbijstand wordt vaak door deskundigen in dienst bij een onafhankelijke rechtspersoon verleend. De meeste polissen bevatten een geschillenregeling, waarbij de verzekerde door een onafhankelijk advocaat kan laten toetsen of de beslissing van de rechtshulpverlener om een zaak niet in behandeling te nemen omdat die zaak kansloos wordt geacht terecht is.

omhoogomhoog


logo Raia