De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Vestecontactdisclaimer
Overige:
Losgeld- en ontvoeringsverzekering - Bedrijfsrechtsbijstand - Pensioenverzekering -
P&I-Verzekering

Losgeld- en ontvoeringsverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekeringsvorm (onderdeel van zogeheten Special Contingency verzekeringen) dekt tot overeengekomen maxima, de kosten die samenhangen met bevrijding van een ontvoerde persoon. Een bijzondere vorm van deze verzekering is de 'infant abduction' verzekering.

Verdere specificatie
Onder gedekte kosten wordt onder andere verstaan:

Kosten van een detective;
Publiciteitskosten;
Kosten van psychiatrische bijstand;
Beloning die leidt tot lokaliseren van de ontvoerde;
Reis en verblijfkosten;
Losgeld.

Doelgroep
Vermogende particulieren.
Personen die veelvuldig in de publiciteit staan en niet armlastig zijn.
Directies en (staf) medewerkers van internationaal opererende bedrijven in landen met verhoogd risico zoals diverse Zuidafrikaanse landen en Latijns-Amerikaanse staten, India, Pakistan en Filippijnen.

Premie
Premie wordt van geval tot geval vastgesteld.

omhoog


Bedrijfsrechtsbijstand
Korte omschrijving
De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt het bedrijf of de ondernemer bijstand bij juridische problemen, met inbegrip van juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten (onbeperkt). De meeste polissen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingsrubrieken. Zo kan een polis op maat worden gemaakt. In de praktijk geldt de dekking voor problemen op het gebied van:
  • administratief recht en sociaalverzekeringsrecht (bijv. problemen met bouw- en hinderwet-vergunningen, bestemmingsplannen e.d. en bijstand in beroepsprocedures);
  • arbeidsrecht ambtenarenrecht (arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijv. loon- en ontslagkwesties);
  • overeenkomsten-/contractrecht (overeenkomsten die door de ondernemer als koper, opdrachtgever of afnemer van diensten is gesloten; ook geschillen over verwerving, onderhoud, reparatie of verbouwing van bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik, vallen hier onder);
  • strafrecht en verhaalsrecht (juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk bega(a)n(e) overtreding of misdrijf, en bijstand om geleden schade op een derde te verhalen);
  • burenrecht en erfdienstbaarheden (met betrekking tot de bedrijfspanden en de daarbij behorende grond);
Op hiervoor niet genoemde rechtsterreinen kan vaak wel advies bij de verzekeraar worden ingewonnen. De dekking voor contractsrechtsbijstand (overeenkomstenrecht) kent veelal beperkingen, met name voor problemen met afnemers van goederen en diensten.

Verdere specificatie
De bijstand geldt alleen voor de in de polis omschreven verzekerde activiteiten. Rechtsbijstand met betrekking tot motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen is meestal niet standaard in de dekking opgenomen, beperkt verzekerd of aanvullend te verzekeren. Faillissement, fiscaalrechtelijke conflicten, en geschillen over vermogensbeheer en incassovorderingen zijn veelal uitgesloten. De polis kent een wachttijd (meestal drie maanden). Lopende zaken of juridische geschillen die in de lucht hangen, vallen daarmee buiten de dekking. De wachttijd geldt niet voor het verhalen van schade en voor overeenkomsten die zijn gesloten na het aangaan van de verzekering. Verzekerde is in beginsel vrij in zijn keuze van advocaat.

Doelgroep
Kandidaten voor een bedrijfsrechtsbijstandverzekering zijn het midden- en kleinbedrijf, medici, paramedici, agrariërs, gemeentes, verenigingen (van eigenaren) en stichtingen. Zeer grote bedrijven hebben meestal minder behoefte aan een bedrijfsrechtsbijstandverzekering, omdat zij een eigen juridische afdeling of regelmatige contacten hebben met een advocatenkantoor.

Premie
De premie wordt opgebouwd aan de hand van een aantal kerngegevens van het bedrijf, zoals de omzet en het aantal werknemers. Daarnaast zijn de bedrijfstak, de kwaliteit van het bedrijf en de mee te verzekeren extra dekkingen van invloed op de premie.

Bijzonderheden
één polis. Zo zijn er de bedrijfs-/gezinscombinatie, de bedrijfs-/motorrijtuig-combinatie en andere combinaties mogelijk. De bedrijfs-/gezinscombinatie wordt vooral gesloten door kleine bedrijven en beoefenaren van vrije beroepen. Daarnaast is er een speciale bedrijfs-/gezinscombinatie van de rechtsbijstand-verzekering voor agrariërs, medische beroepen en voor eigenaren van binnenvaartschepen.

omhoogomhoog

Pensioenverzekering
Korte omschrijving
De pensioenverzekering wordt gesloten in de relatie werkgever-werknemer en verzekert een oudedags- en/of nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de werknemer. Onder het nabestaandenpensioen kan zowel een partnerpensioen als een wezenpensioen vallen.

Verdere specificatie
Er zijn vele pensioenregelingen, die soms per bedrijfstak of per CAO zijn afgesproken. Niet ongebruikelijk is de regeling, waarbij werknemers in 40 dienstjaren een ouderdomspensioen van 70% (dus 1,75% per dienstjaar) opbouwen. De pensioenopbouw kan zijn gerelateerd aan het laatstgenoten salaris (eindsalaris) of aan het gemiddelde salaris tijdens het dienstverband. Bij het vaststellen van de pensioengrondslag (het bedrag waarover het pensioen wordt opgebouwd) wordt rekening gehouden met de AOW. De hoogte van het nabestaandenpensioen is meestal gerelateerd aan het ouderdomspensioen; de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen aan het salaris.
Nagenoeg altijd is de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing. Deze wet beoogt een toegezegd pensioen zoveel mogelijk zeker te stellen en regelt daartoe onder andere dat de pensioengelden buiten de risicosfeer van de onderneming gebracht moeten worden.

Doelgroep
Werkgevers ten behoeve van werknemers en werknemers die daartoe door hun werkgever in staat worden gesteld.

Premie
Afhankelijk van de pensioenopbouw, de pensioengrondslag, leeftijd werknemer en de aard van het pensioen. De verzekering kan ook worden gesloten volgens het "beschikbare premie systeem", waarbij de werkgever een vast premiebedrag ter beschikking stelt.

Bijzonderheden
Pensioenverzekeringen zijn fiscaal gefacilieerd; premies worden niet belast bij de werknemer, maar de uitkeringen worden tot het inkomen gerekend.
Een pensioenbreuk kan ontstaan als een werknemer gedurende een aantal jaren geen pensioen opbouwt of van werkgever verandert (de pensioenopbouw bij de oude werkgever wordt immers nooit gerelateerd aan het salaris bij de nieuwe werkgever. Door middel van afspraken inzake waarde-overdrachten wordt getracht dit effect te beperken.

omhoogomhoog

P&I-Verzekering
Korte omschrijving
Deze verzekering dekt risico's die een reder loopt in de hoedanigheid van eigenaar, huurder of manager van schepen. Deels zijn dat risico's die geheel niet onder een andere verzekering gedekt zijn. Deels is het een aanvulling op de aansprakelijkheidsdekking van de zeecascoverzekering. Onder de verzekering zijn veelal gedekt de risico's van: ziekte/ongevallen van bemanningsleden, overlijden en letsel van derden, 25% materiële aanvaringsschade (als aanvulling op de zeecascoverzekering onder voorwaarden van de Institute Time Clauses Hulls), schade aan derden zonder dat er sprake is van aanvaring, claims onder een sleepcontract. Daarnaast kan onder deze verzekering nog een aantal kosten geclaimd worden, zoals wrakopruimingskosten, quarantainekosten en boetes opgelegd door douane- of immigratie-autoriteiten.

Verdere specificatie
P&I-verzekeringen worden beperkt in de open markt gesloten (Lloyds of verzekeraars). Meestal worden deze verzekeringen ondergebracht bij de z.g. P&I-clubs: verenigingen van reders die zich op onderlinge basis tegen P&I-risico's verzekeren. Uitgesloten zijn o.a. cascoschade, hulploon, overliggeld of oponthoud van het schip en bepaalde molestrisico's. Ook kosten en aansprakelijkheid in verband met specialistische werkzaamheden (baggeren, heien, leggen van kabels, olie-/gaswinning enz.) zijn veelal niet gedekt.

Doelgroep
Degenen die met de exploitatie van schepen te maken hebben: eigenaren, huurders of managers van schepen (meestal rederijen).

Premie
De premie voor een verzekering afgesloten in de open markt is een vaste premie, terwijl de premie voor een verzekering afgesloten bij een club een voorschotpremie is met eventueel naheffing. De vaststelling van de premie is specialistisch werk.

Bijzonderheden
Een P&I-verzekering kan uitsluitend afgesloten worden ten behoeve van schepen. Nu een schip in aanbouw volgens de wettelijke definitie van een schip, geen schip is, kan bijvoorbeeld een scheepswerf zo'n verzekering niet afsluiten. Toch kan een scheepswerf aangemerkt worden als belanghebbende voor een dekking van P&I-risico's. Om scheepswerven toch een P&I-dekking te bieden kan een P&I-clausule in de aanbouwpolis zijn of worden opgenomen.

omhoogomhoog


logo Raia