De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Vestecontactdisclaimer
Transport:
Binnenvaartcascoverzekering - Garageverzekering - Kentekenverzekering

Binnenvaartcascoverzekering

Korte omschrijving
De verzekering geschiedt op de condities van de Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 1991. Deze verzekering biedt dekking voor schade aan of verlies van het vaartuig, veroorzaakt door een van buiten aankomend onheil. Daarnaast is de aansprakelijkheid voor schade door aanvaring ook onder de polis gedekt. Het begrip aanvaring dient in dit verband ruim te worden uitgelegd. Zo is niet alleen schade door directe aanvaring onder de polis gedekt, maar valt hier ook onder de schade die is veroorzaakt door de wijze van varen (navigeren) zonder dat er sprake is van een direct contact.

Verdere specificatie
In ieder geval dient in de polis een vaartclausule (B1 t/m B6 of B25) te worden opgenomen om het dekkingsgebied af te bakenen. De dekking onder de polis kan nog uitgebreid of juist beperkt worden door opname van een aantal facultatieve clausules. Diefstal van het gehele schip of van onderdelen van het schip is nagenoeg altijd uitgesloten. Ook schade door molest is standaard uitgesloten. Door aanhechting van clausule B17 kan de polis gebruikt worden om werkvaartuigen (zoals baggervaartuigen) te verzekeren.

Doelgroep
De eigenaar van een binnenvaartschip (particulier of rederij)of werkvaartuig (natte aannemers).

Premie
De premie is afhankelijk van de waarde van het schip, het bouwjaar, de bouwaard, het vaargebied en de gewenste dekking. Te denken valt aan een gemiddelde premie van enkele procenten omgeslagen over de verzekerde som.

Bijzonderheden
Naast de eerdergenoemde dekking is ook een aantal kosten onder de polis te verhalen. Zo zijn bereddingskosten, hulploon, sleeploon naar de werf en averij-grosse ook onder de polis gedekt. In geval van aanvaring kan de verzekerde zijn aansprakelijkheid meestal beperken Deze aansprakelijkheidsbeperking is geregeld in het CLNI-verdrag. Tot welk bedrag de eigenaar of gebruiker van een binnenvaartschip zijn aansprakelijkheid kan beperken is afhankelijk van veel factoren.

omhoogomhoog


Garageverzekering

Korte omschrijving
De garageverzekering is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering.
De garageverzekering dekt schade toegebracht mèt motorrijtuigen (van het bedrijf of van klanten), schade áán motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten.

Verdere specificatie
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar/exploitant van het garagebedrijf, diens ondergeschikten en meewerkende familieleden/huisgenoten, en de eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van de onderneming. Uitgesloten is schade door opzet van de verzekeringnemer, oorlog, natuur- en kernrampen.

Doelgroep
Eigenaren of exploitanten van garagebedrijven of motor- en bromfiets(reparatie)bedrijven. Ook eigenaren/exploitanten van aanverwante bedrijven (benzine- en servicestations, autohandelaren en carrosseriebedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven) kunnen een garagepolis afsluiten.

Premie
De premie is afhankelijk van het betaalde jaarloon in het kader van de socialeverzekeringswetten. Daarnaast spelen de grootte en reputatie van het bedrijf, de aanwezige vakdiploma's en het aantal en gebruik van de aanwezige motorrijtuigen een rol.
No-claimkortingen komen voor. Een eigen risico per gebeurtenis, bijvoorbeeld € 250 is gebruikelijk.
De betaalde premie is een voorschotpremie. Aan het eind van een verzekeringsjaar wordt naverrekend.

Bijzonderheden
Schade aan een nieuw, verkocht, maar nog niet geleverd motorrijtuig kan worden meeverzekerd. Zo ook schade aan de eigen auto's van het bedrijf en de auto's die het bedrijf in consignatie heeft (voor de verkoop). Het brandrisico is uitgesloten. Beperkingen kunnen gelden ten aanzien van de leeftijd en waarde van de verzekerde motorrijtuigen. Soms bieden verzekeraars een (beperkte) cascodekking voor de motorrijtuigen van klanten.

omhoogomhoog


Kentekenverzekering

Korte omschrijving
De kentekenverzekering is aan een kenteken voor een motorrijtuig gekoppeld. Het kenteken kan aan een willekeurig motorrijtuig worden gehangen, dat daardoor automatisch verzekerd is tijdens proefritten ten behoeve van de verkoop, de in- of uitvoer of de aflevering. Zowel het wettelijk aansprakelijkheidsrisico als het cascorisico kan worden verzekerd. De dekking is van kracht voor willekeurige motorrijtuigen van de in de polis aangegeven categorie, mits deelnemend aan het verkeer en rijdend onder het in de polis genoemde kenteken, en mits de bestuurder in het bezit is van de bij het kenteken behorende papieren. De bestuurder moet ook voldoen aan eventuele aanvullende eisen die in de polis zijn gesteld.

Verdere specificatie

In de handel komen, naast het gebruikelijke gele kenteken, nog andere kentekens voor, waarvan het handelaarskenteken het belangrijkste is. Houders van handelaarskentekens kunnen motorrijtuigen van een bepaalde categorie verzekeren door deze tijdens deelneming aan het verkeer uit te rusten met een dergelijk kenteken. Dat kunnen de eigen motorrijtuigen van het bedrijf zijn, maar ook motorrijtuigen van derden. Voorwaarde is wel dat het motorrijtuig alleen voor de in de polis omschreven doelen wordt gebruikt.
De polis biedt voor het aansprakelijkheidsrisico dekking tot een bepaald maximum per gebeurtenis en voldoet aan de eisen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Voor het cascorisico wordt een maximum verzekerd cascobedrag opgenomen.

Doelgroep

Garagehouders, autohandelaren en carrosseriebedrijven.

Premie

De door verzekeraars gehanteerde tarieven geven in het algemeen richtlijnpremies aan, uitgaande van een fictief gewicht voor de WA-dekking, terwijl bij de cascodekking de premie afhankelijk is van het door de klant gekozen verzekerde bedrag en het feit of de verzekering al dan niet met een verhoogd eigen risico wordt gesloten.

Bijzonderheden

Voor bedrijven die een garageverzekering hebben gesloten, kan de kentekenverzekering een waardevolle aanvulling betekenen. Bij een garageverzekering op zeer uitgebreide voorwaarden is een kentekenverzekering meestal niet nodig.

omhoogomhoog

logo Raia