De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Vestecontactdisclaimer
Verkeer:
Bromfietsverzekering - Cascoverzekering motorrijtuigen - Rijwielverzekering -
WA-plusverzekering - WAM-verzekering
Bromfietsverzekering
Korte omschrijving
Deze verzekering dekt schade die met of aan een bromfiets of snorfiets wordt toegebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen de cascodekking voor schade aan of verlies van de brom- of snorfiets zelf, en de (verplichte) WA-dekking voor schade toegebracht aan derden.

Verdere specificatie
De verzekering is aan een met name genoemde brom- of snorfiets gekoppeld en blijkt uit een verzekeringsbewijs en een daarmee corresponderende verzekeringsplaat (3 letters en 3 cijfers), die aan de brom- c.q. snorfiets moet zijn bevestigd. De verzekering eindigt altijd op 1 mei (gevolgd door 16 dagen narisico voor de verzekeraar voor aan derden toegebrachte schade). Bij tussentijdse verkoop van de bromfiets wordt de verzekering "meeverkocht"; doorgaans zowel het WA-deel als het cascodeel. Uitsluitingen zijn o.a. onbevoegdheid om een motorrijtuig te besturen; rijden onder invloed, opvoeren (als daardoor het voertuig geen brom-/snorfiets meer is), zakelijk gebruik (tenzij expliciet afgesproken), opzet e.d.

Doelgroep
Eigenaren/bezitters van brom- en snorfietsen.

Premie
Apart voor WA en casco te berekenen, afhankelijk van soort bromfiets en verzekeringsperiode. Bij een verzekeringsduur korter dan één jaar gelden maandschalen (die de premie tot de e.v. 1 mei vermelden). Voor de WA-premie geldt vooral het element wel/geen versnellingen (met versnellingen blijkt het WA-risico hoger). De cascopremie is gekoppeld aan de cataloguswaarde. Voor old-timers gelden doorgaans vrij lage WA-premies.

Bijzonderheden
Vooral het diefstalrisico van bromscooters blijkt zeer hoog. Daardoor is dat risico lastig te verzekeren en leidt zeker tot hoge premies en eigen risico’s bij diefstal. Het WA-risico van koeriersdiensten (waaronder ook pizzabezorgers) is eveneens zo hoog, dat vele verzekeraars niet bereid zijn dat risico te dekken.

omhoogomhoog


Cascoverzekering motorrijtuigen
Korte omschrijving
De volledige cascoverzekering. Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander 'van buiten komend onheil' zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. De volledige cascoverzekering is vooral bedoeld voor 'jonge' auto's.
De beperkte cascoverzekering. Deze verzekering dekt schade aan het motorrijtuig als gevolg van een met name in de polis omschreven gebeurtenis, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.
De vakantie-auto-cascoverzekering. Deze verzekering is bedoeld voor de vakantieganger die zijn of haar auto gedurende de vakantieperiode wil verzekeren tegen het risico van schade aan de auto. Gewoonlijk wordt deze verzekering gesloten voor auto die alleen verzekerd zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht (de zgn. WAM-verzekering). Over het algemeen worden voor deze verzekering auto's geaccepteerd die niet ouder zijn dan 7 jaar.

Verdere specificatie
Ingeval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing van € 136, behalve als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft. Wordt een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectiesysteem, dan wordt er geen eigen risico in mindering gebracht. In een aantal gevallen biedt de verzekering geen dekking. Onder andere als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan in de polis wordt omschreven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een auto voor particulier gebruik verzekerd is en gebruikt wordt als taxi, lesauto o.i.d.

Doelgroep
Eigenaren van personenauto's.

Premie
De premie voor de cascoverzekering is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

de waarde van het motorrijtuig;
leeftijd en woonplaats van de regelmatige bestuurder;
het aantal jaarlijks te rijden kilometers;
eventueel aantal schadevrij gereden jaren dat bij een eerdere verzekering is opgebouwd. Dit feit moet blijken uit een originele royementsverklaring afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.
Bijzonderheden

De cascoverzekering wordt over het algemeen alleen gesloten in combinatie met de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. De vakantie-auto-cascoverzekering kan afzonderlijk gesloten worden.

omhoogomhoog


Rijwielverzekering

Korte omschrijving
De rijwielverzekering biedt dekking tegen schade aan en verlies van het rijwiel en/of de accessoires ontstaan door:
brand, ontploffing en blikseminslag;
diefstal (vaak met een eigen risico van bijv. 30%);
alle andere van buiten komende onheilen, zoals verkeersongevallen (eigen risico van € 10 tot € ± 25).
Praktisch alle schadeoorzaken zijn dus gedekt.

Verdere specificatie
De rijwielverzekering is meestal een aflopende verzekering voor drie jaar. Bij beschadiging worden de herstelkosten vergoed. Bij diefstal of totaal verlies van het rijwiel wordt de schade vergoed op basis van:

de verzekerde waarde (nieuwwaarde, meestal voor de eerste 6 of 12 maanden);
de nieuwwaarde onder aftrek van een in de polis vastgelegd afschrijvingspercentage (meestal na 6 of 12 maanden: afschrijving van een vast percentage per maand bijv. 2%).

Als dekkingsgebied geldt Nederland of Europa. Uitsluitingen zijn schade door slijtage of opzet, schade tijdens snelheidswedstrijden, schade terwijl het rijwiel is verhuurd, en diefstal als het rijwiel niet op slot is gezet of zich in een niet-afgesloten ruimte bevindt.

Doelgroep
Bezitters van rijwielen.

Premie
Voor de premiestelling is Nederland in regio's ingedeeld. De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag en van de woonplaats van verzekerde. Vooral in de grote steden is het diefstalrisico erg groot. De premie is daarom navenant. Veel verzekeraars beperken de dekking of accepteren geen verzekeringen van verzekerden die wonen in de grote steden en hun randgemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Haarlem.
De meeste verzekeraars accepteren geen rijwielen ouder dan één jaar en dure rijwielen. Ook race- en crossfietsen zijn moeilijk te verzekeren. Sommige verzekeraars accepteren alleen een rijwielverzekering als de verzekerde ook andere verzekeringen bij hen heeft gesloten.

Bijzonderheden
Het aansprakelijkheidsrisico voor rijwielen is gedekt op iedere aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Als een rijwielverzekering ook een aansprakelijkheidsdekking kent is dat een secundaire dekking: de AVP gaat in dat geval voor.

omhoogomhoog


WA-plusverzekering

Korte omschrijving
Een WA-plusverzekering is een van de benamingen die gebruikt wordt voor de verzekering van een motorrijtuig. Deze verzekering dekt:
 • het risico van aansprakelijkheid voor schade die u met een motorrijtuig toebrengt aan anderen. Deze dekking is wettelijk verplicht.
 • schade aan het motorrijtuig als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen (zie hiervoor onder 'verdere specificatie').
Verdere specificatie
Deze verzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA-beperkte casco verzekering, WA Extra verzekering en WA-mini casco verzekering. Schade aan het motorrijtuig is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:
 • brand en blikseminslag
 • diefstal, joy riding en verduistering
 • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade
 • botsing met loslopende dieren en vogels
 • ruitbreuk.
Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, geldt gewoonlijk geen eigen risico. Wordt een gedekte ruitschade hersteld (harsinjectie) door een bedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft gesloten (zoals Carglass), wordt geen eigen risico in mindering gebracht op de schadevergoeding.
Als schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco-verzekering (in de praktijk wel aangeduid als all risks verzekering).
Er zijn omstandigheden waaronder de verzekering geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft. Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis.

Doelgroep
Eigenaren van personenauto's, bedrijfsauto's, motoren en scooters.

Premie

De premie is gewoonlijk afhankelijk van:
 • gewicht van het motorrijtuig;
 • consumentenprijs of dagwaarde van het motorrijtuig;
 • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt;
 • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden;
 • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.
Bijzonderheden
Als u premiekorting geniet in verband met een aantal schadevrij gereden jaren, wordt de opgebouwde korting wel aangetast als de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding verleent op grond van de aansprakelijkheidsdekking, dus in het geval u schade heeft toegebracht aan derden. Wordt een schadevergoeding verleend op grond van de plusdekking, dus als schade is ontstaan aan uw motorrijtuig door een in de polis genoemde gebeurtenis, wordt de premiekorting in de regel niet aangetast

omhoogomhoog


WAM-verzekering
Korte omschrijving
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar.

Verdere specificatie
Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor ten minste € 907.560 per gebeurtenis. In een aantal gevallen, zoals bij personenvervoer, is een hoger bedrag vereist. In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is een minimumdekking voorgeschreven waar ten opzichte van de benadeelde niet van mag worden afgeweken (anders dan in zijn voordeel). Andere uitsluitingen dan door de wetgever toegelaten gelden alleen ten opzichte van de verzekerden. Onder die categorie vallen bijv. wanbetaling van premie, rijden zonder rijbewijs of onder invloed. Na beëindiging van de verzekering dient de verzekeraar gedurende 16 dagen narisico te verlenen (maar die termijn is korter als een nieuwe WAM-verzekering wordt gesloten).

Doelgroep
Eigenaren/bezitters van motorrijtuigen.

Premie
De premie is afhankelijk van het soort motorrijtuig, de wijze van gebruik en de regio. Bij personenauto’s is het gewicht of de (oorspronkelijke) cataloguswaarde een premiefactor. Bij vrachtauto’s meestal het gewicht; bij autobussen het aantal passagiersplaatsen en bij motorrijwielen en scooters de cilinderinhoud. De regio waarin de regelmatige bestuurder woonachtig is, kan leiden tot een toeslag of korting. Schadevrij rijden leidt via een bonus-malusstelsel tot no-claimkorting, die - bij personenauto’s - kan oplopen tot 80%.

Bijzonderheden
Voor gekentekende motorrijtuigen vindt centrale registratie van de verzekering plaats bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Voor ongekentekende motorrijtuigen wordt altijd een verzekeringsbewijs afgegeven. De verzekering geeft automatisch dekking in verreweg de meeste Europeesche landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen. (Zelfs als geen groene kaart is afgegeven.)

omhoogomhoog

logo Raia