De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Veste Verzekeringen
De Veilig Vestecontactdisclaimer
Zorg:
Ongevallenverzekering - Tandartskostenverzekering - Ziektekostenverzekering

Ongevallenverzekering
Korte omschrijving
Deze verzekering geeft een (vooraf afgesproken) uitkering bij overlijden en/of invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.

Verdere specificatie

Gekozen kan worden uit verschillende te verzekeren rubrieken al dan niet in combinatie met elkaar. Het uitsluitend verzekeren van het invaliditeitsrisico is meestal niet mogelijk. Per rubriek wordt een bedrag verzekerd, dat wordt uitgekeerd als het evenement zich voordoet; het gaat daarbij om een bedrag ineens bij overlijden en bij invaliditeit en om een periodieke uitkering van maximaal twee jaar bij arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid volgt een prorata-uitkering. Doorgaans kan ook nog tot een beperkt maximum (€ 227 of € 454)medische kosten of tandartskosten als gevolg van een ongeval worden meeverzekerd. Uitgesloten zijn andere oorzaken dan een ongeval, zoals ziekte of gebrek. Enkele mogelijk discutabele oorzaken worden in de polis uitdrukkelijk met een ongeval gelijk gesteld (bijv. spit, vergiftiging, verdrinking).

Doelgroep

Particulieren; voor de rubriek inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval bestaat de doelgroep ook uit ondernemers.

Premie

Vast bedrag in euro's, gerelateerd aan de uitkeringsmaxima en de verzekerde rubrieken.

Bijzonderheden

Door de vrij lage schadekans lijkt deze verzekering relatief goedkoop, zeker als de verzekerde bedragen niet te hoog liggen. Daardoor wordt deze verzekering vaak gebruikt als onderdeel van een andere verzekering (zoals de reisverzekering) of aangeboden via een collectiviteit of bij een lidmaatschap (schoolongevallenverzekering, ongevallenverzekering via de sportvereniging of het eigen bedrijf). Als kleine collectiviteit: de gezinsongevallenverzekering. Een aparte variant van deze verzekering is de ongevallen-inzittendenverzekering; een ongevallenverzekering voor de passagiers en bestuurder van een motorrijtuig.

omhoogomhoog


Tandartskostenverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt de kosten van tandheelkundige hulp. Daaronder worden ook de kosten van periodieke controle begrepen, alsmede instructie mondhygiëne en verwijdering tandsteen. Er zijn verzekeraars die deze kosten onbeperkt dekken, incl. gebitsregulatie (beugels), kronen en bruggen. Andere verzekeraars hanteren beperkingen, waarbij de vergoeding van een aantal kosten gemaximeerd is (bijv. max. € 681 per jaar voor kronen of maximaal 3 kronen per 2 jaar).

Verdere specificatie

Ziektekostenverzekeringen (zowel de ziekenfondsverzekering als de meeste particuliere ziektekostenverzekeringen) dekken in de regel tandartskosten niet of slechts heel beperkt. Voor verzekerden onder de 18 jaar is de dekking vaak wat ruimer, maar zeker nog niet volledig te noemen. De tandartskostenverzekering geeft in beginsel wel een volledige dekking, ook al zijn er vele dekkingsvarianten. Ook dekkingen waarbij alle kosten tot bijv. 75 of 80% worden vergoed komen voor. Een aantal verzekeraars biedt de tandartskostendekking facultatief aan binnen de ziektekostenverzekering, maar meestal wordt zij toch als een zelfstandig product gevoerd.

Doelgroep

Iedereen die een zo uitgebreid mogelijke dekking wenst voor tandheelkundige hulp. De noodzaak om een dergelijke verzekering af te sluiten is uiteraard voor personen vanaf 18 jaar het grootst, omdat zowel het ziekenfonds als de particuliere ziektekostenverzekering voor deze groep mensen een zeer beperkte tandheelkundige dekking biedt.

Premie

De premie is afhankelijk van de gekozen vergoedingsregeling en de leeftijd van de verzekerde. Indicatief komt de premie uit op enkele honderden guldens per volwassene per jaar.

Bijzonderheden
Bij het aangaan van de verzekering verlangt de verzekeraar dat een saneringskaart wordt overgelegd, waaruit blijkt dat het gebit bij het aangaan van de verzekering in goede staat is. Uitgesloten van dekking zijn de kosten die verband houden met, of voortvloeien uit catastrofe-achtige gebeurtenissen (o.a. gewapend conflict, binnenlandse onlusten en atoomkernreacties).

omhoogomhoog


Ziektekostenverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerden geheel of ten dele. Per verzekeraar verschilt de omvang van de franje dekking enorm. Sommige verzekeraars dekken ook de kosten van bepaalde therapieën, alternatieve geneeswijzen en kosmetische behandeling geheel. Bij andere verzekeraars zijn dergelijke behandelingen gemaximeerd (in bedrag of aantal) of geheel niet gedekt.

Verdere specificatie

De verzekerde heeft een grote vrijheid in het kiezen van verzekerde rubrieken (bijv. wel of niet huisarts meeverzekeren) en het eigen risico. Voor degenen die een hoger risico vormen (op grond van bijv. leeftijd of gezondheid) geldt een speciale verzekering, de Standaardpakketpolis. Deze kent geen keuzevrijheid, een met het ziekenfonds vergelijkbare dekking en praktisch gesproken een acceptatieplicht voor de verzekeraar.

Doelgroep

Particulieren, die niet op grond van de Ziekenfondswet of een collectieve (bedrijfs)regeling verzekerd zijn. Per gezinssituatie wordt één polis afgesloten waarop alle verzekerden staan vermeld.

Premie

De premie is afhankelijk van de leeftijd van de volwassen verzekerden, het aantal meeverzekerde kinderen, de dekking, de verzekerde klasse en het eigen risico. De premie wordt meestal per verzekerde vastgesteld, waarbij de premie voor kinderen aanzienlijk lager ligt. Voor een gezin met twee kinderen ligt de premie tussen de € 182 en € 227 per maand (incl. wettelijke heffingen).

Bijzonderheden

Vrijwel altijd vraagt de verzekeraar een gezondheidsverklaring. (Zelfs als er een acceptatieplicht geldt; dit om te beoordelen of het risico herverzekerd moet worden.) De verzekering kan niet op grond van het schadeverloop worden beëindigd. De verzekeraar is verplicht twee wettelijke heffingen bij zijn verzekerden in rekening te brengen. Deze heffingen zijn bedoeld als bijdrage, om de veelal aanzienlijke ziektekosten van oudere ziekenfondsverzekerden te kunnen blijven betalen en om mensen met een slechte gezondheid ook een ziektekostenverzekering te kunnen aanbieden.

omhoogomhoog

logo Raia